Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

KNR Waarderingsprijs 2023

Oproep voor nominaties armoedebestrijders

gepubliceerd: donderdag, 13 april 2023

KNR Waarderingsprijs 2023De KNR waar­de­rings­prijs is een prijs voor ac­ti­vi­teiten, die in de lijn staan van reli­gi­euze tradities op het gebied van zorg, onder­wijs en spiri­tua­li­teit met aan­dacht voor de noden van onze tijd. Ie­der­een kan ini­tia­tie­ven nomineren die in zijn of haar ogen in aanmer­king komen voor deze prijs. Dit kan tot 14 mei 2023..

De prijs van 2023, een geld­be­drag van € 5.000 en een bronzen beeldje, is bestemd voor een project of ini­tia­tief dat zich in op een creatieve en vernieuwende manier inzet tegen de groeiende armoede in ons land en mensen helpt om uit deze situatie te komen.

Het aantal mensen dat in ons land onder de armoede­grens leeft zal in 2024 stijgen naar boven het miljoen. Het aantal ge­zin­nen dat niet meer kan rond­ko­men groeit. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De meeste armen voelen zich twee­derangs­bur­gers. Hun erva­ringen, hun pogingen om met hun geld nog net het einde van de maand te bereiken, klinken nau­we­lijks door op de plaatsen waar beslis­singen wor­den geno­men.

Vanouds hebben reli­gi­euzen veel onder armen gewerkt. Steeds op nieuwe manieren hebben zij ge­pro­beerd hun lot te verbe­te­ren: door zorg, door onder­wijs en later ook door het pleiten voor sociale recht­vaar­dig­heid. Zij zien armoede als een teken van deze tijd, dat roept om een ant­woord van Gods volk. In onze tijd zijn er nog steeds veel mensen die, evenals de reli­gi­euzen, een ant­woord willen geven op die nood en mensen in armoede willen bijstaan en helpen hen uit die situatie te krijgen. De reli­gi­euzen willen via de KNR derge­lijke projecten over het voetlicht brengen door de uit­rei­king van de KNR Waar­de­rings­prijs.

Kent u een project of ini­tia­tief dat op bij­zon­dere en in­spi­re­rende wijze bijdraagt aan de bestrij­ding van armoede in ons land? Draag het dan voor voor de KNR-waar­de­rings­prijs. Dat kan via het nominatie­for­mu­lier. Doe het uiter­lijk 30 april 2023! Meer in­for­ma­tie over criteria en pro­ce­dure alsook het nominatie­for­mu­lier zijn te vin­den op de web­si­te van het KNR:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose