Bisdom Haarlem-Amsterdam


Documentaire - The Letter

Film van paus Franciscus om samen te kijken

gepubliceerd: zaterdag, 18 maart 2023

De Laudato Sì film ‘The Letter’ kwam eind ok­to­ber 2022 en werd binnen drie dagen door drie miljoen mensen bekeken.

De do­cu­mentaire gaat over de crisis van de aarde en de impact ervan op mens en eco­lo­gie we­reld­wijd. De titel ‘The Letter’ (= de brief) ver­wijst naar de en­cy­cliek, de pau­se­lijke rondzend­brief Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus uit 2015 over onze opdracht zorg te dragen voor de meest kwets­ba­ren en voor de aarde (“ons gemeen­schap­pe­lijk Huis”).

De hoofdrolspelers van de film zijn een inheemse lei­der uit het Amazone­ge­bied, een Senegalese klimaat­vluch­te­ling, een jeugdactivist uit India en twee weten­schappers van Hawaï. Ze zijn toegewijd aan eco­lo­gische en sociale doelen en de klimaat­ver­an­de­ring heeft veel impact op hun eigen omge­ving. Hun dialoog met de paus, opgeno­men in de film, biedt een onthullend kijkje in de per­soon­lijke ge­schie­de­nis van paus Fran­cis­cus en nooit eer­der ver­toonde verhalen sinds hij bis­schop van Rome werd.

Deze film is heel geschikt om samen te bekijken, bij­voor­beeld als moment van be­zin­ning in de Veer­tig­da­gen­tijd. Denk ook aan de jon­ge­ren en mensen van buiten de Kerk, want de zorg voor het klimaat gaat ons allemaal aan. Organiseer zelf een filmverto­ning in de pa­ro­chie, in een jon­ge­ren­groep, in de klas op school of... Via on­der­staan­de links vind je alles wat je nodig hebt. Lees ook de recensie in de laatste editie van het Bisdom­ma­ga­zine SamenKerk op bladzijde 17.

De do­cu­mentaire is online te vin­den via de speciale web­si­te en kan gratis wor­den bekeken. Via ‘auto­ma­tisch vertalen’ is Neder­landse onderti­teling be­schik­baar.

Extra ma­te­ri­aal voor de organi­sa­tie, pro­mo­tie en nagesprekken in het Neder­lands kan hier wor­den gevon­den:


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose