Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Armoederapport 2020-2022

Hulpverlening door kerken is veelzijdig maar vaak onbekend

gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2023

Op maan­dag 30 januari wordt het rapport ‘Armoede in Neder­land’ ge­pre­sen­teerd aan minister Carola Schouten voor Armoede­be­leid, Par­ti­ci­pa­tie en Pensioenen. Het onder­zoek wijst uit dat de aanpak door de bevraagde kerk­ge­noot­schappen veelzij­dig en onvoor­waar­de­lijk is, maar voor hulpvra­gers in de doel­groep vaak onbekend.

Met het rapport ‘Armoede in Neder­land 2020-2022: Onder­zoek naar hulp­ver­le­ning door dia­co­nieën, parochiële caritasin­stel­lingen en andere ker­ke­lijke organi­sa­ties in Neder­land’ maken kerken en diaconale organi­sa­ties inzichte­lijk welke ac­ti­vi­teiten zij onder­ne­men om armoede en schul­den tegen te gaan en welke trends en ont­wik­ke­lingen daarin zicht­baar zijn.

2,3 miljoen uren, 40 miljoen euro

Uit het onder­zoek blijkt dat de armoede­hulp­ver­le­ning door de genoemde organi­sa­ties in Neder­land veel en veelzij­dig zijn maar vaak onbekend bij de doel­groep. De ac­ti­vi­teiten variëren van hulp via voedsel- en kle­ding­banken, coaching naar een schul­denvrij leven en hulp bij fi­nan­ciële admi­ni­stra­tie tot sociaal-emo­tio­nele onder­steu­ning. Het geschatte aantal uren dat betaalde en onbe­taalde krachten hebben besteed aan het onder­steunen van mensen in armoede komt uit op 2,3 miljoen. Daar­naast is een om­vang­rijk bedrag uitge­ge­ven aan armoede­be­strij­ding: in totaal ruim 40 miljoen euro.

Mensen buiten de kerk denken bij fi­nan­ciële nood echter nau­we­lijks aan de kerk als moge­lijke hulp­ver­le­ner. Kerken en diaconale organi­sa­ties zelf wachten niet af totdat mensen met een hulp­vraag aankloppen, zij gaan zelf op hen af en leggen zo verbin­dingen in de wijk.

Onvoor­waar­de­lijk, langdurig en vanuit ver­trouwen

In het onder­zoek is uit­ge­vraagd wat ken­mer­kend is aan de aanpak van armoede door kerken en diaconale organi­sa­ties. Het onder­steunen van mensen vanuit ver­trouwen, liefde en gelijk­waar­dig­heid scoorde daarbij het hoogst: er wor­den niet eerst allerlei vragen gesteld om erachter te komen of mensen echt in aanmer­king komen voor hulp. Kerken en diaconale organi­sa­ties hebben veel aan­dacht voor groepen die niet of beperkt aan­spraak kunnen maken op over­heids­voor­zie­ningen, tussen wal en schip vallen en/of buiten het bereik of blik­veld van offi­cië­le instanties vallen. Ook het or­ga­ni­se­ren van maat­werk en het bie­den van langdurige onder­steu­ning scoren hoog bij de ken­mer­kende aanpak

Ver­be­te­ringen

Aan de res­pon­denten is gevraagd om verbetersug­ges­ties te formu­le­ren over de aanpak van armoede. Daaruit komt de wens naar voren om prak­tische in­for­ma­tie te delen met ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers over toe­slagen en rege­lingen. Daar­naast pleiten res­pon­denten ervoor dat de kerk meer een agen­de­rende rol op zich neemt door, bij­voor­beeld in het publieke debat, aan­dacht te vragen voor armoede in Neder­land. Dat is hard nodig gezien de stij­ging van het aantal hulp­vra­gen.

In 2022 is het drie­jaar­lijkse onder­zoek van kerken rond armoede­be­strij­ding voor de negende keer sinds 2002 uitge­voerd. Aan het onder­zoek, geor­ga­ni­seerd door het Knoop­punt Kerken en Armoede, nemen de meeste Neder­landse kerk­ge­noot­schappen deel.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderweg
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose