Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Armoederapport 2020-2022

Hulpverlening door kerken is veelzijdig maar vaak onbekend

gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2023

Op maan­dag 30 januari wordt het rapport ‘Armoede in Neder­land’ ge­pre­sen­teerd aan minister Carola Schouten voor Armoede­be­leid, Par­ti­ci­pa­tie en Pensioenen. Het onder­zoek wijst uit dat de aanpak door de bevraagde kerk­ge­noot­schappen veelzij­dig en onvoor­waar­de­lijk is, maar voor hulpvra­gers in de doel­groep vaak onbekend.

Met het rapport ‘Armoede in Neder­land 2020-2022: Onder­zoek naar hulp­ver­le­ning door dia­co­nieën, parochiële caritasin­stel­lingen en andere ker­ke­lijke organi­sa­ties in Neder­land’ maken kerken en diaconale organi­sa­ties inzichte­lijk welke ac­ti­vi­teiten zij onder­ne­men om armoede en schul­den tegen te gaan en welke trends en ont­wik­ke­lingen daarin zicht­baar zijn.

2,3 miljoen uren, 40 miljoen euro

Uit het onder­zoek blijkt dat de armoede­hulp­ver­le­ning door de genoemde organi­sa­ties in Neder­land veel en veelzij­dig zijn maar vaak onbekend bij de doel­groep. De ac­ti­vi­teiten variëren van hulp via voedsel- en kle­ding­banken, coaching naar een schul­denvrij leven en hulp bij finan­ciële admi­ni­stra­tie tot sociaal-emo­tio­nele onder­steu­ning. Het geschatte aantal uren dat betaalde en onbe­taalde krachten hebben besteed aan het onder­steunen van mensen in armoede komt uit op 2,3 miljoen. Daar­naast is een om­vang­rijk bedrag uitge­ge­ven aan armoede­be­strij­ding: in totaal ruim 40 miljoen euro.

Mensen buiten de kerk denken bij finan­ciële nood echter nau­we­lijks aan de kerk als moge­lijke hulp­ver­le­ner. Kerken en diaconale organi­sa­ties zelf wachten niet af totdat mensen met een hulp­vraag aankloppen, zij gaan zelf op hen af en leggen zo verbin­dingen in de wijk.

Onvoor­waar­de­lijk, langdurig en vanuit ver­trouwen

In het onder­zoek is uit­ge­vraagd wat ken­mer­kend is aan de aanpak van armoede door kerken en diaconale organi­sa­ties. Het onder­steunen van mensen vanuit ver­trouwen, liefde en gelijk­waar­dig­heid scoorde daarbij het hoogst: er wor­den niet eerst allerlei vragen gesteld om erachter te komen of mensen echt in aanmer­king komen voor hulp. Kerken en diaconale organi­sa­ties hebben veel aan­dacht voor groepen die niet of beperkt aan­spraak kunnen maken op over­heids­voor­zie­ningen, tussen wal en schip vallen en/of buiten het bereik of blik­veld van offi­cië­le instanties vallen. Ook het or­ga­ni­se­ren van maat­werk en het bie­den van langdurige onder­steu­ning scoren hoog bij de ken­mer­kende aanpak

Ver­be­te­ringen

Aan de res­pon­denten is gevraagd om verbetersug­ges­ties te formu­le­ren over de aanpak van armoede. Daaruit komt de wens naar voren om prak­tische in­for­ma­tie te delen met ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers over toe­slagen en rege­lingen. Daar­naast pleiten res­pon­denten ervoor dat de kerk meer een agen­de­rende rol op zich neemt door, bij­voor­beeld in het publieke debat, aan­dacht te vragen voor armoede in Neder­land. Dat is hard nodig gezien de stij­ging van het aantal hulp­vra­gen.

In 2022 is het drie­jaar­lijkse onder­zoek van kerken rond armoede­be­strij­ding voor de negende keer sinds 2002 uitge­voerd. Aan het onder­zoek, geor­ga­ni­seerd door het Knoop­punt Kerken en Armoede, nemen de meeste Neder­landse kerk­ge­noot­schappen deel.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose