Bisdom Haarlem-Amsterdam











Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Thuisgevers

gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023

De Thuisgevers

Neder­land kampt met een asiel­op­vang­cri­sis. Veel zo­ge­naamde statush­ou­ders, erkende vluch­te­lingen, blijven in asiel­cen­tra wonen, omdat er voor hen geen woon­ruim­te is. Het is een van de oor­zaken waardoor de uit­stroom uit asiel­zoe­kers­cen­tra stokt en er voor mensen die naar Neder­land gevlucht zijn te weinig plaats is in asiel­zoe­kers­cen­tra. Deze nieuwe vluch­te­lingen ver­blij­ven daarom vaak in nood­op­vanglo­ca­ties, zoals sporthallen en kampe­menten.

Overijselse Kampen

In Kampen hebben bur­gers en de lokale over­heid de han­den ineen geslagen om samen te zoeken naar geschikte opvang­plekken. Ze zijn daar ook in geslaagd: hon­der­den vluch­te­lingen, veelal uit Oekraïne, en nu ook statush­ou­ders, zijn tij­de­lijk gehuisvest in onder andere omge­bouwde kantines, leegstaande pastorieën en containerwo­ningen. Kerken, maar ook anderen, zijn daarbij actief geweest. De lan­de­lijke over­heid is onder de indruk van deze aanpak en heeft besloten deze Kamper aanpak lan­de­lijk te introduceren via ‘de Thuisgevers’.

Nieuw ini­tia­tief

De Thuisgevers is een ini­tia­tief waarin samen met kerken en andere maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties wordt gezocht naar tij­de­lijke huis­ves­tings­plekken voor statush­ou­ders. De Thuisgevers richten zich op kleinschalige en kwali­ta­tief hoog­waar­dige onder­ko­mens. Dit betekent : een eigen entree, privacy, eigen kook­gele­gen­heid en sanitair. Via de Thuisgevers wordt er ook gezorgd voor aanvullende sociale be­ge­lei­ding en een goede samen­wer­king met de lokale over­heid. Meer in­for­ma­tie over het ini­tia­tief vindt u op de web­si­te. Daar kunt u zich ook in­schrij­ven voor een in­spi­ra­tiesessie. Deze sessies maken u ver­trouwd met dit Ini­tia­tief de Thuisgevers, en zijn digi­taal, vrij­blij­vend en kosteloos.

Brief

Op 18 maart van dit jaar vroegen de Neder­landse Bis­schop­pen in een brief aan­dacht voor hulp aan vluch­te­lingen in Neder­land. In deze brief werd ook bena­drukt dat gast­vrij­heid vele vormen kent. Statush­ou­ders zijn onze mede­mensen die een leven opbouwen in Neder­land. Het hebben van oprechte aan­dacht, gesprek en belang­stel­ling is wezen­lijk in het betonen van naasten­liefde. Elkaar ont­moe­ten is hierbij cruciaal. Dit kan tij­dens vie­rin­gen en daar­bui­ten.

Prach­tige ini­tia­tie­ven

We her­in­ne­ren ons nog goed welke prach­tige ini­tia­tie­ven er in de afgelopen jaren ontston­den. Overweegt een PCI of pa­ro­chie ruimte voor huis­ves­ting van statush­ou­ders be­schik­baar te stellen, treed dan in overleg met het bisdom en de ge­meen­te om het ini­tia­tief te be­ge­lei­den. De Thuisgevers staan klaar om ini­tia­tie­ven kosteloos en vrij­blij­vend te onder­steunen.




Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderweg
dinsdag, 31 januari 2023Armoederapport 2020-2022
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereen



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose