Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Volop inspiratie voor de Caritas

Eerste inspiratiedag sinds de pandemie

gepubliceerd: maandag, 19 september 2022

Zater­dag 17 sep­tem­ber in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo kwamen zes­tig caritas­vrij­wil­li­gers samen voor de eerste caritas­dag sinds de pandemie. De dag stond in het kader van de Europese Campagne ‘Together We’, waar­mee we de ko­men­de drie jaar aan­dacht geven aan de zorg voor armen en voor de schep­ping.

In de eucha­ris­tie­vie­ring besteedde bis­schop Jan Hendriks aan­dacht aan het thema aan de hand van de heilige kerklerares Hildegard von Bingen die sinds kort precies op 17 sep­tem­ber op de algemene heiligenkalen­der is geplaatst. Hildegard was een zeer veelzij­dige vrouw: theo­lo­gisch geschoold, mys­tiek begaafd, com­po­niste, weten­schapper, een vrouw met een grote aan­dacht voor na­tuur­lijke genees­wij­zen en de natuur.

Daan Savert en Gerard Moorman van de Laudato Si’ Alliantie Neder­land introdu­ceer­den het thema ‘Together We’ vanuit de En­cy­clie­ken Laudato Si’ en Fratelli Tutti met vier uitgangs­pun­ten van hoop:

  1. We wor­den uit­ge­no­digd om de klimaat­cri­sis niet lan­ger als een probleem te zien dat tegen­over ons mensen staat. De schep­ping is een mysterie waar we zelf onder­deel van zijn. En ín de schep­ping klinken de schreeuw van de aarde én van de armen.
  2. De eco­lo­gische crisis is een spi­ri­tu­ele crisis, waarvoor een eco­lo­gische beke­ring nodig is. Dat is een avontuur waarin we op zoek gaan naar een ant­woord op de vraag wat het betekent om als mens onder­deel te zijn van de schep­ping.
  3. We hebben sociale vriend­schap nodig. Dat is niet alleen omgaan met gelijkgestem­den, maar actief op zoek gaan naar mensen die anders zijn dan wij en die het moei­lijk hebben. Samen kunnen we onze gemeen­schap­pe­lijke men­se­lijk­heid ont­dek­ken.
  4. Daar­naast is er uni­ver­se­le broe­der­schap nodig: het besef dat we broers en zussen zijn, ook van mensen ver weg, in plaats van ons te verschuilen achter onze onver­schil­lig­heid.

In de aan­slui­tende work­shop wer­den de deel­ne­mers uit­ge­no­digd om in groepjes aan de slag te gaan met een van de zeven doelen naar een in­te­grale eco­lo­gie:

De schreeuw van de aarde; de schreeuw van de armen; eco­lo­gische economie; een­vou­dige levens­stijl; eco­lo­gische opvoe­ding; eco­spi­ri­tua­li­teit; par­ti­ci­pa­tie en actie ge­meen­schap.

Tussendoor werd door Mgr. Hendriks samen met de jongste en de oudste deel­ne­mer van de dag een Laudato Si’ boom geplant. Elke boom die geplant wordt is goed voor de schep­ping. Een laudato Si’ boom is bovendien een fruit­boom op een open­ba­re plek, zodat elke voorbij­gan­ger van de vruchten kan genieten. We dromen ervan dat veel pa­ro­chies in Neder­land een of meer van deze bomen zal planten. Sinds kort staan er ook fruit­bo­men om het terras van de Bavo-ka­the­draal in Haar­lem.

In een andere work­shop gingen de deel­ne­mers onder lei­ding van Trees Versteegen aan de slag met de veelgehoorde vraag: hoe vin­den we de armen? In het eerste gedeelte werd ge­spro­ken over de ge­schei­den werel­den tussen armen en niet-armen, over de beel­den die we over en weer van elkaar hebben.

Het tweede gedeelte ging over de ruimte die er tussen ons in ligt, de drempel die we bij elkaar over moeten. Dat heeft iets te maken met schaamte. In het derde gedeelte ging het over liefde, aan­dacht en goedgeefs­heid. Het was een intense work­shop waarin al tastend de ‘tussen­ruim­te’ verkend werd. De deel­ne­mers voel­den zich na afloop beter in staat om te kijken naar de armen, om voor hen open te staan en om hen tegemoet te tre­den.

De derde work­shop ging over com­mu­ni­ca­tie van het werk van de Caritas. Er wordt veel goed werk verricht in onze pa­ro­chies, maar hoe zorgen we dat mensen binnen en buiten de pa­ro­chie dit te weten komen. Onder lei­ding van com­mu­ni­ca­tiedes­kun­dige en theoloog Laetitia van der Lans gingen de deel­ne­mers aan de slag om vanuit de eigen ac­ti­vi­teiten en erva­ringen hun com­mu­ni­ca­tie­plan te maken of te verrijken.

Tijdens de lunch af­slui­ten­de lunch was er volop gelegen­heid om na te praten en elkaar te ont­moe­ten, waar menigeen gebruik van maakte. Het was alles bij elkaar een geslaagde dag met een mooie opkomst, rijke inhoud en een goede sfeer.

links


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose