Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinspastoraten bisdommen slaan handen ineen

Jaar van het Gezin

gepubliceerd: woensdag, 12 mei 2021

Paus Fran­cis­cus heeft 2021 uit­ge­roe­pen tot het Jaar van het Gezin en dit gekop­peld aan het Jaar van Sint Jozef. Een thema­jaar als dit wil ini­tia­tie­ven oproepen en bestaande ac­ti­vi­teiten kracht bij­zet­ten. Het Jaar van het Gezin is aan­lei­ding voor de dio­ce­sane werkers voor Huwe­lijk en Gezin uit de zeven bis­dom­men om met elkaar in overleg te gaan over de moge­lijk­he­den van samen­wer­king om invulling te geven aan het thema.

Elk bisdom heeft mensen met een groot hart voor het pas­to­raat aan ge­zin­nen. Ook zijn er in elk bisdom waarde­volle dio­ce­sane ac­ti­vi­teiten op dit gebied. Het thema­jaar inspireert de werkers om de han­den ineen te slaan, elkaar op te zoeken en te kijken waar zij elkaar kunnen ver­ster­ken. In februari had­den zij met dat doel een eerste bij­een­komst, onder lei­ding van de referent Mgr. Rob Mutsaerts.

Alle zeven bis­dom­men zijn ver­te­gen­woor­digd in het overleg. Het gezel­schap is divers: gewijd en leek, pro­fes­sio­nal en vrij­wil­li­ger, man en vrouw, jong en oud, ervaren mede­wer­kers en starters, mensen uit binnen- en bui­ten­land. De groep ervaart deze samen­stel­ling als rijkdom!

Waaier aan ac­ti­vi­teiten

De ver­schil­lende bis­dom­men blijken een waaier aan ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren voor ge­zin­nen (kin­der­feest, Family tour, gezins­week­enden) en voor echtparen (Marriage course, huwe­lijks­zon­dagen), afgestemd op de moge­lijk­he­den ter plekke. In het hart van deze ac­ti­vi­teiten staan evangeli­sa­tie, ont­moe­ting van ge­zin­nen, het samen beleven van de vreugde van het geloof en van invloe­den van andere lan­den en continenten.

Jaar van het Gezin

Jaar van het Gezin

Het Jaar van het Gezin is door paus Fran­cis­cus aan­ge­kon­digd op het feest van de Heilige familie op 27 de­cem­ber 2020. Op het hoog­feest van de H. Jozef, 19 maart 2021 werd het offi­cieel geopend tij­dens een online eve­ne­ment. De afslui­ting zal zijn op 26 juni 2022 bij gelegen­heid van de tiende Wereld­ge­zins­da­gen in Rome.

De ver­wach­tingen ten aanzien van het overleg zijn divers maar overlappen elkaar ook. Het zal gaan om ‘bemoe­diging, ideeën opdoen, dingen samen oppakken in plaats van ieder bisdom voor zich en het verlangen om te delen en uit te wisselen’. Het overleg vindt eens in de tien weken plaats en de ont­moe­ting is digi­taal

Voor het Aarts­bis­dom neemt deel Elise Bangma, voor het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den mgr. Ron van den Hout en Charlotte van der Werf, voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam Jeroen en Marleen van Kreij, Voor het bisdom Rotter­dam Monique Boons en diaken Iwan Osseweijer, voor het bisdom Breda kape­laan Jochem van Velthoven en Brechje Loenen, voor het bisdom Roermond Vivi Demandt en Thea Engels en voor het bisdom van ’s-Hertogen­bosch Ingrid van Meer en Manon van den Broek. Ook pries­ter Luc Simons sluit aan en de bij­een­komsten staan onder de lei­ding van referent Mgr. Rob Mutsaerts.

 

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 maart 2021Gezinspastoraat: Marleen en Jeroen
vrijdag, 19 maart 2021Opening Gezinsjaar online
zaterdag, 9 januari 2021Jaar van het ĎAmoris Laetitia GeziníBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose