Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jaar van het ĎAmoris Laetitia Geziní

Van 19 maart 2021 t/m 26 juni 2022

gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2021

Op 27 de­cem­ber 2020, het feest van de Heilige Familie, heeft paus Fran­cis­cus bekendgemaakt dat de R.-K. Kerk in 2021 extra aan­dacht ves­tigt op het gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde ver­jaar­dag van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Amoris Laetitia, luidt paus Fran­cis­cus daarvoor het jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’ in. Het jaar wordt af­ge­slo­ten op 26 juni 2022 bij gelegen­heid van de tiende Wereld­ge­zins­da­gen in Rome.

Ini­tia­tie­ven en mid­de­len

Het Di­cas­te­rie voor de Leken, het Gezin en het Leven komt dit jaar met spi­ri­tu­ele, pas­to­rale en culturele ini­tia­tie­ven om ge­zin­nen te be­ge­lei­den in het licht van de heden­daag­se uit­dagingen. Deze ini­tia­tie­ven zijn bedoeld om pa­ro­chies, bis­dom­men, uni­ver­si­teiten en ker­ke­lijke in­stel­lingen te onder­steunen bij de vie­ring van het jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’.

Ook wil het di­cas­te­rie mid­de­len be­schik­baar maken voor ‘gezins­spi­ri­tua­li­teit, vor­ming en pas­to­rale ac­ti­vi­teiten ter voor­be­rei­ding op het huwe­lijk, liefde­volle opvoe­ding voor jon­ge­ren en over de hei­lig­heid van echtparen en ge­zin­nen die de genade van het sacra­ment in hun dage­lijks leven beleven’. Daar­naast wor­den er inter­na­tio­nale acade­mische symposia geor­ga­ni­seerd, ‘om de inhoud en de impli­ca­ties van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie Amoris Laetitia in ver­band met zeer actuele kwesties die ge­zin­nen in de hele wereld aan­gaan, gron­dig te onder­zoeken’.

Doel­stel­lingen

Voor de formele ope­ning van het Jaar in maart publi­ceert het di­cas­te­rie een in­for­ma­tiebro­chu­re waarin de doel­stel­lingen en ini­tia­tie­ven van het jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’ wor­den toe­ge­licht en concrete sug­ges­ties wor­den gedaan voor bis­dom­men en pa­ro­chies.

Het jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’ is bedoeld om de bood­schap van Amoris Laetitia te ver­sprei­den en de doel­stel­ling liggen in het verlengde daar­van. De eerste is om de inhoud van de exhor­ta­tie bre­der te ver­sprei­den, om de mensen te helpen ‘het Evan­ge­lie van het gezin te ervaren als een vreugde die hart en leven vervult (Amoris laetitia, 200)’. Een tweede doel is de kost­ba­re waarde van het sacra­ment van het huwe­lijk uit te dragen, dat ‘op zich een transformerende kracht van de men­se­lijke liefde heeft’.

Andere doel­stel­lingen zijn ‘ge­zin­nen in staat stellen om actieve getuigen van het gezinsapos­to­laat te wor­den’ en ‘jon­ge­ren bewust maken van het belang van de vor­ming in de waar­heid van de liefde en in de gave van het zelf’.

Ten slotte is er een uit­no­di­ging om de visie en actie van de pas­to­rale zorg voor het gezin en families tij­dens het Jaar te verbre­den, zodat deze alle ge­zins­le­den kan omvatten, inclusief echtparen, kin­de­ren en jon­ge­ren, ouderen en degenen die zich in moei­lijke gezins­si­tua­ties bevin­den.

(bericht over­ge­no­men van rkkerk.nl - ver­taald van Vaticannews.va)

Year of the Amoris Laetitia Family


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 12 mei 2021Gezinspastoraten bisdommen slaan handen ineen
vrijdag, 19 maart 2021Gezinspastoraat: Marleen en Jeroen
vrijdag, 19 maart 2021Opening Gezinsjaar onlineBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose