Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Komend weekend: Jaarlijkse jongerencollecte

Investeer in de toekomst van de Kerk!

gepubliceerd: dinsdag, 16 november 2010

Komend weekend, 20 en 21 no­vem­ber 2010, staat voor de vijfde keer de Jon­ge­ren­col­lec­te op het collecteschema van de katho­lie­ke pa­ro­chies. In het hele land wordt er ge­col­lec­teerd voor de jon­ge­ren. Ook in­di­vi­duele giften zijn van harte welkom. De opbrengsten wor­den gebruikt om ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren in ons bisdom en om lan­de­lijke ac­ti­vi­teiten voor jon­ge­ren, als DiaconAction, de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, moge­lijk te maken. De collecte – die helaas niet verplicht op het collecterooster staat – wordt dan ook van harte aan­be­vo­len!

Wat gebeurt er met het geld?

Met de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te wor­den een aantal ac­ti­vi­teiten voor tieners en jon­ge­ren moge­lijk gemaakt, zoals de sociaal-diaconale actie DiaconAction (even­eens op 20 en 21 no­vem­ber), de jaar­lijkse Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag in no­vem­ber, een goed Neder­lands­ta­lig catechese­pro­gramma bij de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en de ont­wik­ke­ling van ma­te­ri­aal voor tiener- en jon­ge­ren­groepen, zoals het ma­te­ri­aal van Rock Solid. Hoewel jon­ge­ren en pa­ro­chies ook zelf een bijdrage geven, blijft er veel geld nodig om de ac­ti­vi­teiten en ma­te­ri­alen op een goed niveau te or­ga­ni­se­ren en te ont­wik­ke­len.

Jongerencollectekrant 2010Een gedeelte van de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te gaat naar de bis­dom­men. In ons bisdom wordt hierdoor mede het tiener­kamp moge­lijk gemaakt, blijft de web­si­te www.jong­bis­domhaarlem.nl up to date en kan er jaar­lijks betaal­baar busver­voer naar de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wor­den aan­ge­bo­den. Op www.jong­bis­domhaarlem.nl kunt u meer lezen over de ver­schil­lende jon­ge­ren­acti­vi­teiten in het land en in ons bisdom.

Jon­ge­ren­col­lec­tekrant

Dit jaar is er voor het eerst een Jon­ge­ren­col­lec­tekrant! Deze krant beschrijft wat er met de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te 2009 is gebeurd aan de hand van voor­beel­den en verhalen. Deze krant kan bij­voor­beeld dit weekend in de vie­ring aan pa­ro­chi­anen meege­ge­ven wor­den. Elke pa­ro­chie heeft enkele exemplaren van deze krant ont­van­gen. Meer­dere exemplaren zijn aan te vragen via info@jong­bis­domhaarlem.nl of te down­loa­den door op de illus­tra­tie te klikken.

Overige in­for­ma­tie

De opbrengst van de ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’ kan overgemaakt wor­den naar reke­ning­num­mer: 2784498, t.n.v. Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’. Het SRKK zorgt ervoor dat een deel van de opbrengst bij het bisdom terecht komt. Ook in­di­vi­duele giften kunnen naar dit bankreke­ning­num­mer wor­den overgemaakt.

Voor meer in­for­ma­tie over de Jon­ge­ren­col­lec­te, kunt u met de afdeling Jon­ge­ren­pas­to­raat contact opnemen, tel: 023-511 26 35 of info@jong­bis­domhaarlem.nlGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in LissabonBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose