Bisdom Haarlem-Amsterdam


Pausboodschap Wereldjongerendag

Wees een baken van hoop

gepubliceerd: vrijdag, 24 november 2023
foto: Ramon Mangold
Pausboodschap Wereldjongerendag

Paus Fran­cis­cus roept jon­ge­ren op een baken van hoop zijn. Hij spoort hen aan “om voor een levens­stijl te kiezen die gebaseerd is op de hoop.” Dit is te lezen in de bood­schap van de paus voor de Wereld­jon­ge­ren­dag op 26 no­vem­ber, Hoog­feest van Christus Koning.

Deel #hoop op sociale media

In zijn bood­schap “Laat de hoop u blij maken” (vgl. Romeinen 12, 12) adviseert paus Fran­cis­cus jon­ge­ren op om elke dag een woord van hoop te delen op de sociale media. We kunnen enkel gelukkig wor­den door de genade die God ons geeft met anderen te delen. “Laat me een voor­beeld geven. Op sociale media lijkt het altijd mak­ke­lijker om negatieve berichten te delen dan berichten die hoop geven. Dus mijn concrete sug­ges­tie is dit: probeer elke dag een woord van hoop met anderen te delen”, zegt de paus.

Nieuw licht

“Soms, als je ’s avonds uitgaat met je vrien­den, neem je je smart­phone mee en gebruik je die als zak­lamp. Bij grote concerten bewegen duizen­den van jullie deze moderne lichtjes op het ritme van de muziek; het is een in­druk­wek­kend gezicht. ’s Nachts laat het licht ons de dingen op een nieuwe manier zien en zelfs in de duisternis straalt een bepaalde schoon­heid. Zo is het ook met het licht van de hoop dat Christus is. Door Jezus, door zijn ver­rij­ze­nis, wordt ons leven verlicht. Met Hem zien we alles in een nieuw licht.”

Explosie van licht en vreugde

In de inlei­ding op de bood­schap blikt paus Fran­cis­cus terug op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hij noemt deze dagen een ‘explosie’ van licht en vreugde. Op het einde van deze dag kon­digde hij het ver­volg aan van de intercon­ti­nen­tale pelgrims­tocht. In 2027 trekken de jon­ge­ren naar Seoul in Korea. Maar daarvoor, in 2025, nodigt paus Fran­cis­cus de jon­ge­ren uit voor het Heilig Jaar, waar zij ook “pelgrims van hoop” zullen zijn. Ook jon­ge­ren in Neder­land zijn daarvoor uit­ge­no­digd.

“Pelgrims van hoop” is het motto voor het Heilig Jaar 2025. De paus ver­taalt dit in zijn bood­schap voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen naar de jon­ge­ren. Samen met hen wil hij het pad van hoop bewan­de­len. In de aanloop naar het Heilig Jaar wor­den daarbij nu de woor­den van Paulus overwogen: Laat de hoop u blij maken.

De vreugde van de hoop waarover Paulus spreekt, is de vrucht van het paas­mys­te­rie van Christus. Ze is het gevolg van een ont­moe­ting met de Heer.

Jeugd is hoop

foto: Republic of Korea
Paus Franciscus

De jeugd is in een men­sen­le­ven een periode van hoop. “We leven echter in een tijd waarin hoop voor veel mensen, ook jon­ge­ren, afwe­zig lijkt. Helaas zijn veel van jullie leef­tijd­ge­no­ten die oorlogen, geweld­da­dige con­flic­ten, pesterijen en andere vormen van ontbe­ring meemaken, in de greep van wanhoop, angst en depressie. Ze voelen zich alsof ze in een donkere ge­van­ge­nis zitten, waar het licht van de zon niet te zien is. Een dra­ma­tische uiting hier­van is het hoge zelfmoord­cij­fer onder jon­ge­ren in ver­schil­lende lan­den”, aldus de paus.

Hoe kunnen we in zulke situaties de vreugde en hoop ervaren waarover de heilige Paulus spreekt? Het risico bestaat dat we in plaats daar­van ten prooi vallen aan wanhoop en denken dat het zinloos is om goed te doen, omdat het door niemand ge­waar­deerd of erkend zou wor­den. We kunnen tegen ons­zelf zeggen, met Job: "Waar is dan mijn hoop? Wie zal mijn hoop zien?" (Job 17, 15).

Maar de paus bena­drukt dat wij in zulke situaties een deel van Gods ant­woord kunnen zijn en hij ver­wijst hier­voor onder meer naar het leven van ver­schil­lende heiligen als Maxi­mi­liaan Kolbe, de heilige Josephine Bakhita en de zalige Józef en Wiktoria Ulma en hun zeven zonen.

Zout van ons dage­lijks leven

De hoop is het zout van ons dage­lijks leven. “In de chris­te­lijke traditie van het Paas­tri­duüm is Stille Zater­dag de dag van de hoop. Het ligt tussen Goede Vrij­dag en Paas­zon­dag en is een soort niemandsland tussen de wanhoop van de dis­ci­pe­len en hun vreugde op Paas­mor­gen. Het is de plaats waar hoop geboren wordt. Op Stille Zater­dag her­denkt de Kerk in stilte Christus’ nederdaling ter helle”, aldus de paus. “God kijkt niet gewoon met medelij­den toe naar onze doods­er­va­ringen of roept ons van verre toe; hij treedt binnen in onze momenten dat we door een hel gaan als een licht dat schijnt in de duisternis en deze overwint (vgl. Johannes 1, 5).”

Het was de hoop van Maria, die standvas­tig onder het kruis bleef staan. “Zij wankelde nooit in haar zeker­heid van de ver­rij­ze­nis die haar Zoon had verkon­digd. Zij vulde de stilte van Stille Zater­dag met liefde­volle en hoop­volle ver­wach­ting en verschafte de leer­lin­gen de zeker­heid dat Jezus de dood zou over­win­nen en dat het kwaad niet het laatste woord zou hebben”, schrijft de paus.

Volgens paus Fran­cis­cus is de chris­te­lijke hoop geen ge­mak­ke­lijk opti­misme of een ont­ken­ning van zorgen en de dood, maar de zeker­heid, gewor­teld in het geloof, dat God ons nooit verlaat.

Het gebed is nodig om onze hoop te voe­den. Paus Fran­cis­cus bena­drukt daarom het belang van het blijven bid­den. “Nadat de vlam van hoop in ons is ontstoken, kunnen er momenten zijn waarop deze dreigt te doven door de zorgen, angsten en druk van het dage­lijks leven. Een vlam heeft zuurstof nodig om te blijven bran­den en uit te groeien tot een groot vreugdevuur van hoop. De zachte bries van de Heilige Geest voedt onze hoop”, schrijft hij. “Hoop wordt gevoed door gebed. Gebed bewaart en vernieuwt hoop.”

Wereld­jon­ge­ren­dag op Hoog­feest Christus Koning

Jaar­lijks viert de Kerk de Wereld­jon­ge­ren­dag in bis­dom­men we­reld­wijd. Sinds 2021 vindt deze plaats op het Hoog­feest van Christus Koning, de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar.

 

(bron: Katho­liekLeven)


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie WereldjongerendagenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose