Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online sessie over de Week van Gebed

Donderdagavond 19 november

gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020

In de jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid bid­den chris­te­nen samen voor een­heid. Deze gebeds­be­we­ging begon al ruim 150 jaar gele­den en wordt we­reld­wijd gehou­den. Naar schat­ting doen in Neder­land zo'n 200.000 mensen jaar­lijks mee met het ini­tia­tief. In 2021 vindt de gebeds­week plaats van 17 t/m 24 januari.

Online sessie op don­der­dag 19 no­vem­ber

Het is vrijwel zeker dat de corona­maat­re­ge­len ook tij­dens de Week van gebed voor een­heid in januari 2021 nog veel beper­kingen met zich mee­bren­gen. Wat heeft dit voor invloed op de organi­sa­tie van de jaar­lijkse gebeds­week? Hoe kun je hier als werk­groep mee omgaan? Hierover or­ga­ni­se­ren MissieNeder­land en de Raad van Kerken, in samen­wer­king met 24-7 Prayer NL, een online bij­een­komst op don­der­dag 19 no­vem­ber.

Tijdens deze online bij­een­komst brengen we werk­groepen online bij elkaar om ideeën te delen. Tijdens een plenaire sessie ver­tellen Tanya Drop en Edwin Hamelink van 24-7 Prayer over de oplos­sing die de 24-7 gebeds­week biedt en de moge­lijk­he­den voor online gebed. Chris­tien Crouwel en Geert van Dartel delen vanuit de Raad van Kerken enkele tips voor de oecu­me­nische vie­ring.

De online bij­een­komst vindt plaats via het pro­gram­ma Zoom. Wie aanwe­zig wil zijn, kan zich aanmel­den via de web­si­te om de Zoom-link te ont­van­gen.

Website Week­van­ge­bed.nl

Op de speciale web­si­te vin­den geïn­te­res­seer­den in­for­ma­tie over het or­ga­ni­se­ren van gebeds­bij­een­komsten, een over­zicht van ini­tia­tie­ven, ideeën om de Week van Gebed te promoten en ma­te­ri­aal om te gebruiken bij de uit­wer­king.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 7 januari 2022Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister
vrijdag, 8 januari 2021Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde
dinsdag, 14 januari 2020Oecumenisch gebed voor de eenheidBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose