Bisdom Haarlem-Amsterdam


Oecumenisch gebed voor de eenheid

Vrijdag 24 januari - 20.00 uur - Mozes & Ašronkerk

gepubliceerd: dinsdag, 14 januari 2020
foto: Santí Egidio
Oecumenisch gebed voor de eenheid

De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en de Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene or­ga­ni­se­ren op vrij­dag 24 januari om 20.00 uur een oecu­me­nische gebeds­dienst in de Week van Gebed voor de een­heid van de chris­te­nen in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam.

Thema: Bui­ten­ge­woon

Ver­te­gen­woor­digers van ver­schil­lende chris­te­lijke kerken zullen aan de gebeds­vie­ring mee­werken. Theoloog des Vaderlands Samuel Lee ver­zorgt de ver­kon­di­ging. Het thema voor de Week van Gebed is ‘bui­ten­ge­woon’. De jaar­lijkse gebeds­week vindt plaats van 19 tot en met 26 januari.

Geïnspireerd door de bui­ten­ge­wone vrien­de­lijk­heid die in Han­de­lin­gen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deel­ne­mers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het roept ons niet alleen op tot bui­ten­ge­wone vrien­de­lijk­heid, maar daagt ook uit om mensen te durven ont­van­gen die anders zijn dan wij.

Bidweek voor de een­heid

De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio hecht grote waarde aan de bidweek voor de een­heid en aan goede contacten met alle chris­te­nen. Jaar­lijks werkt zij samen met ver­te­gen­woor­digers van de kerken bij de Herden­king van de Mar­te­la­ren van onze tijd en bij de her­den­king van de vluch­te­lingen die zijn omge­ko­men op hun weg naar Europa. Ook het thema, dat gast­vrij­heid bena­drukt tegen­over mensen die anders zijn, ligt de Ge­meen­schap na aan het hart.

Samuel Lee

Samuel Lee is directeur van het Center for Theology of Migration aan de Vrije Uni­ver­si­teit en voor­gan­ger van de Jesus Christ Foundation Church in Am­ster­dam Zuidoost. Lee is zelf als migrant naar Europa geko­men. Hij zet zich in voor ge­rech­tig­heid en geeft een gezicht aan de vele mi­gran­ten­kerken in ons land. In no­vem­ber was Lee een van de voor­gan­gers bij de mede door Sant’ Egidio geor­ga­ni­seerde her­den­king van de vluch­te­lingen die zijn omge­ko­men op hun weg naar Europa.

Details

datum: Vrij­dag 24 januari 2020
tijd: 20.00 uur
locatie: Mozes & Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
organi­sa­tie: Sant’ Egidio
Katho­lie­ke Vereni­ging voor Oecumene
in­for­ma­tie: Corine van der Loos
(020) 233 15 22
info@santegidio.nl
www.santegidio.nl

 


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 7 januari 2022Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister
vrijdag, 8 januari 2021Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde
dinsdag, 17 november 2020Online sessie over de Week van GebedBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose