Bisdom Haarlem-Amsterdam


Reportage Corine van der Loos over Caritas

Kathedraal-TV reportages

gepubliceerd: donderdag, 25 juni 2020
Lizette Romijn
Lizette Romijn

Naast de dage­lijkse Eucha­ris­tie­vie­ring en de regel­ma­tige aanbid­dings­mo­menten die via Ka­the­draal-TV wor­den uitgezon­den, biedt dit video­ka­naal een grote verschei­den­heid aan pro­gram­ma’s die online kunnen wor­den bekeken. Denk daarbij bij­voor­beeld aan de con­fe­ren­tie over Mario­lo­gie, de Q&A sessies van het Jon­ge­ren­plat­form en video’s van de Familie­zon­dagen.

Reportages

Sinds kort is een nieuwe video­se­rie gestart onder naam ‘Reportages’ waarin diverse actuele on­der­wer­pen wor­den be­spro­ken door bisdom­me­de­werkster Lizette Romijn. In een van de eerste video’s bespreekt zij met Mgr. Hendriks -die toen nog bis­schop coad­ju­tor was- de plannen met video­ka­naal Ka­the­draal-TV. Vandaag is een video in première gegaan waarin Lizette in gesprek gaat met Corine van der Loos die onder andere betrokken is bij de afdeling Caritas van ons bisdom.

Corine van der Loos over Caritas

Ondanks de corona­cri­sis gaat de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Am­ster­dam door met haar werk. Nog steeds wordt er weke­lijks een maal­tijd ver­zorgd voor de vrien­den van de straat. De vorm is wat aan­ge­past, maar de ‘core business’ van de ge­meen­schap staat nog steeds als een huis: ge­sterkt door het gebed vriend­schap aan­gaan met de armen. Die ‘armen’ hebben dikwijls niet alleen finan­ciële zorgen, maar kunnen ook om andere redenen wel een arm om zich heen gebruiken. Vrij­wil­li­ger Corine van der Loos ver­telt, terwijl haar collega’s samen druk bezig zijn met de voor­be­rei­dingen van de weke­lijkse ‘Fran­cis­custafel’. Heel in­spi­re­rend!

Verwacht

verwacht wie
1 juli Gees­te­lij­ke ver­zor­ger - Ber­na­dette Dullens
8 juli Stadsdiaken Colm Dekker
15 juli Jon­ge­ren­wer­ker Carolien Hoogen­boom

Eerder geplaatst

Mgr. Jan Hendriks over de missie van Ka­the­draal-TV

Na het eerste begin van het uit nood geboren YouTube kanaal van de Ka­the­draal van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, ver­telt Mgr. J. Hendriks over de missie. Wat zal dit kanaal kunnen betekenen voor het bisdom en voor gelo­vi­gen en anderen? Ook ver­telt Mgr. Hendriks over de aanstaande ver­an­de­ringen in het bisdom.

 

Bis­schopswissel - compilatie van de hoogte­pun­ten

Op 1 juni 2020, tweede pinkster­dag en ge­dach­te­nis van H. Maria, Moeder van de Kerk, vond in de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem de wisseling van bis­schop­pen plaats: Mgr. Jos Punt ont­ving eer­vol ont­slag waarna Mgr. Jan Hendriks auto­ma­tisch de nieuwe Bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam werd. Een in­druk­wek­kende dag, waar­van de be­lang­rijk­ste momenten uit de hoog­mis in deze video zijn samen­ge­vat, onder het gezang van de cantores van het ka­the­drale koor die in de hymne 'Veni Creator Spiritus' de heilige Geest aan­roe­pen.

 

Abt Gerard Mathijsen over de abtsverkie­zing in corona­tijd

Ook de Abdij van Egmond staat voor een wisseling van de wacht: mid­den in de corona­cri­sis gaan de broe­ders een nieuwe abt kiezen! Huidige abt br. Gerard Mathijsen osb ver­telt hoe door corona de verkie­zing een maand moest wor­den uit­ge­steld, wat corona nog meer voor invloed heeft en, na­tuur­lijk, hoe de abtsverkie­zing eruit gaat zien.

 

Achter de schermen bij Ka­the­draal-TV

De Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo is het epi­cen­trum van Ka­the­draalTV. Maar hoe gaat dat achter de schermen nou allemaal in zijn werk? Kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst ver­telt en vrij­wil­li­ger Yvette Steeg laat het zien. Watch & Learn!


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose