Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Querida Amazonia

Postsynodale exhortatie van paus Franciscus

gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2020
‘Infographic’ uit de persmap voor de bisschoppen
‘Infographic’ uit de persmap voor de bisschoppen

De post­sy­no­dale exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus naar aan­lei­ding van de bij­zon­dere bis­schop­pen­synode over de Amazone­regio is woens­dag 12 februari 2020 ge­pu­bli­ceerd. De exhor­ta­tie heet: Querida Amazonia (Geliefde Amazone). De thema’s van deze par­ti­cu­liere synode zijn afgestemd op het Amazone­ge­bied.

De directeur van het de­par­te­ment voor Com­mu­ni­ca­tie in het Vati­caan, Andrea Tornielli, noemt bij de pers­pre­sen­ta­tie de exhor­ta­tie een ‘liefdes­brief van paus Fran­cis­cus voor de Amazone’. De exhor­ta­tie is ge­pu­bli­ceerd in meer­dere talen en wordt ook ver­taald in het Neder­lands. De Neder­landse vertaling zal bin­nen­kort wor­den uitge­ge­ven in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie.

Soli­da­ri­teit

De paus vraag in zijn brief om een nieuw begin voor de Amazone, vanuit een leven­dig en geïncar­neerd geloof, met een hernieuwde zen­dings­drang die ver­trouwd op de genade. Hij bena­drukt soli­da­ri­teit in de wereld­kerk: ener­zijds wat betreft de ge­za­men­lijke zorg voor de schep­ping als ‘ons gemeen­schap­pe­lijk huis’, omdat de ge­zond­heid van het Amazone­ge­bied de hele wereld aangaat.

Ander­zijds wat betreft de ge­za­men­lijke zorg om overal in de Kerk gelo­vi­gen toegang te kunnen bie­den tot de sacra­menten, ten behoeve van de voortgang van het geloof en de evangeli­sa­tie. De paus sluit hiermee aan bij wat al lang bestaat in de Kerk: de we­reld­wijde zen­ding van mis­sio­na­rissen, veelal uit reli­gi­euze con­gre­ga­ties. Hij vraagt vanuit de we­reld­wijde Kerk ook nu mis­sio­na­rissen te sturen die onder meer het vieren van de Eucha­ris­tie in de Amazone meer moge­lijk maken. Al in de tijd van paus Pius XII wer­den ook dio­ce­sane pries­ters in de gelegen­heid gesteld om te werken in bis­dom­men met weinig pries­ters. Be­lang­rijk do­cu­ment (uit 1957) hierbij was de en­cy­cliek Fidei Donum.

Meer in­for­ma­tie

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 22 juli 2019Christus vivit - Christus leeft
vrijdag, 14 juni 2019Nederlandse jongeren naar Vaticaans Youth Forum
dinsdag, 10 april 2018Exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ Video
dinsdag, 2 september 2014Cursus op de Tiltenberg - Evangelii GaudiumBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose