Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Christus vivit - Christus leeft

Nederlandse vertaling postsynodale exhortatie

gepubliceerd: maandag, 22 juli 2019

Christus vivit, Christus leeft. ‘Hij is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt, wordt jong, wordt nieuw, vult zich met leven. Daarom zijn de eerste woor­den die ik tot iedere chris­te­lijke jon­gere wil richten: Hij leeft en wil dat jij leeft!’

Zo begint paus Fran­cis­cus zijn exhor­ta­tie naar aan­lei­ding van de synode over Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping die in ok­to­ber 2018 werd gehou­den in Rome. Deze post­sy­no­dale exhor­ta­tie is nu be­schik­baar in de door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie geautoriseerde vertaling in een uitgave van de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie.

In deze uitgave Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie nr. 1 2019 is nog een tekst opgeno­men die inte­res­sant is voor jon­ge­ren en werkers in het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar ook voor alle liefhebbers van sport. Het betreft het do­cu­ment Dare il meglio di sé, Het beste van jezelf geven, van het di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en leven. Hierin wordt een katho­liek per­spec­tief gegeven op sport in relatie tot de men­se­lijke persoon, met aan­dacht voor de po­si­tie­ve aspecten van sport maar ook voor de risico’s en negatieve kanten daar­van.

Deze twee teksten komen samen in de nieuwe uitgave van Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie nr. 1 2019, De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzend­kos­ten, exclusief behandel­kos­ten van € 1,10.

Be­stel­len

  • tele­fo­nisch via Bisdom Breda: 076 – 522 34 44 (dage­lijks tot 12.30 uur)
  • Per e-mail: bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volle­dige adresge­ge­vens (zoals hier­on­der)
  • Per post via Bisdom Breda in een gefran­keerde envelop sturen naar:
    Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda

Ja, ik wil Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie deel 1 2019, met onder meer Christus vivit be­stel­len. Prijs € 15 per stuk, inclusief verzend­kos­ten, excl. be­han­de­lings­kos­ten à € 1,10.

naam:

straat:

post­co­de:

plaats:

aantal exemplaren:

e-mail­a­dres:

IBAN Bank­num­mer:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 12 februari 2020Querida Amazonia
vrijdag, 14 juni 2019Nederlandse jongeren naar Vaticaans Youth Forum
dinsdag, 10 april 2018Exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ Video
dinsdag, 2 september 2014Cursus op de Tiltenberg - Evangelii GaudiumBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose