Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste Werelddag van de armen

Zondag 19 november

gepubliceerd: woensdag, 8 november 2017

Zondag 19 no­vem­ber is de eerste Wereld­dag van de Armen. Deze dag is in juni 2017 door paus Fran­cis­cus inge­steld maar werd al aan­ge­kon­digd bij het eind van het Heilig jaar van de Barm­har­tig­heid in 2016. In zijn bood­schap voor deze dag herinnert de paus aan de Bijbelse opdracht om de liefde voor de armen te vertalen naar daden. 

“Kin­de­ren, wij moeten niet lief­heb­ben met woor­den en leuzen, maar met concrete daden” (1 Johannes 3,18), zo citeert paus Fran­cis­cus uit een brief van de apostel Johannes: ‘Deze woor­den brengen een opdracht tot uitdruk­king die geen enkele christen mag negeren.’

De paus nodigt heel de Kerk en mensen van goede wil uit om op de Wereld­dag van de Armen ‘hun blik gericht te hou­den op allen die hun han­den uitstrekken en om hulp schreeuwen en om soli­da­ri­teit vragen. Het zijn onze broe­ders en zusters, geschapen en bemind door de ene hemelse Vader.’

Onze Vader

De Heilige vader wil graag dat de chris­te­lijke ge­meen­schappen in de week die voorafgaat aan de Wereld­dag van de Armen al momenten van ont­moe­ting en vriend­schap, soli­da­ri­teit en concrete hulp creëren. Hij vraagt met nadruk dat alles wat wordt geor­ga­ni­seerd gedragen zal wor­den door het gebed, dit met een ver­wij­zing naar het Onze Vader: ‘Laten wij niet vergeten dat het Onze Vader het gebed van de armen is. Het vragen om brood brengt immers tot uitdruk­king het ver­trouwen op God voor de eerste behoeften van ons leven. Alles wat Jezus ons heeft geleerd met dit gebed, wordt door de kreet van wie lijdt onder de ongewis­heid van het bestaan en het gebrek aan het nood­za­ke­lijke, tot uitdruk­king gebracht en samen­ge­vat.’

Paus Fran­cis­cus spreekt tot slot de wens uit dat ‘deze nieuwe Wereld­dag een sterke oproep aan ons gelovig geweten zal zijn om steeds meer ervan overtuigd te zijn dat delen met de armen het ons moge­lijk maakt het evan­ge­lie in zijn diepste waar­heid te begrijpen. De armen zijn geen probleem: zij zijn een bron waaruit men kan putten om de essentie van het evan­ge­lie te aan­vaar­den en te beleven.’

Voor­bede

Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is voor de 19e no­vem­ber de volgende voor­bede be­schik­baar om onder meer in de vie­rin­gen samen te bid­den voor de armen:

Dat de mate­rië­le rijkdom van de wereld eer­lijk ver­deeld wordt en niemand hon­ger moet lij­den, dat door onze zorg­zaam­heid armen uit hun isole­ment wor­den gehaald en daad­wer­ke­lijk geholpen, dat ontheem­den onder ons een thuis en vei­lig­heid krijgen, en dat de harten van allen ont­vanke­lijk wor­den voor de rijkdom van Christus.

Laat ons bid­den...

Bood­schap van paus Fran­cis­cus

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en VluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose