Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2013

Bis­schop Mgr. Jos Punt wil graag zijn bevin­dingen tij­dens het ad limina bezoek delen met de gelo­vi­gen van zijn bisdom. Terug in Neder­land heeft de bis­schop gewerkt aan een brief waarin hij aangeeft waar tij­dens de bespre­kingen met de Con­gre­ga­ties en Raden o.a. over ge­spro­ken is en hoe de ont­moe­ting met de Paus is verlopen. De volle­dige brief wordt hierbij weerge­ge­ven.


Aan de gelo­vi­gen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Haar­lem, 13 de­cem­ber 2013

Broe­ders en Zusters,

Terug­ge­keerd uit Rome van het Ad Limina bezoek, voel ik de behoefte om met u enkele erva­ringen te delen uit deze bij­zon­dere week, waar ik geïnspireerd en dank­baar op terugkijk. Samen met hulp­bis­schop Mgr. J. Hendriks en emeritus hulp­bis­schop J. van Burg­ste­den s.s.s. waren wij met de overige Neder­landse Bis­schop­pen aller­eerst op pelgrimage naar de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus. We hebben met elkaar op die bij­zon­dere plekken de eucha­ris­tie gevierd, alsmede in de andere grote basilieken van Rome. We hebben er gebe­den voor de ver­bon­den­heid tussen de Wereld­kerk en onze Neder­landse Kerk, en voor allen die daarin werk­zaam zijn en hun beste krachten inzetten.

Brief aan de gelovigen over het Ad LiminabezoekDe week begon al gelijk met een hoogte­punt; de ont­moe­ting met Paus Fran­cis­cus. Dat was harte­lijk en broe­der­lijk en de Paus riep ons op ons niet te laten ont­moe­di­gen door de problemen van de seculari­sa­tie in Neder­land. In plaats van een toe­spraak te hou­den, nodigde hij ons uit in gesprek te gaan. De hui­dige situatie in Neder­land stelt ons voor nieuwe uit­dagingen en daarin moeten we volgens de Paus nieuwe pas­to­rale wegen zoeken. De Kerk staat voor een missio­naire opdracht, niet alleen de bis­schop­pen, maar ook de pa­ro­chies, de hele geloofs­ge­meen­schap en iedere gelo­vi­ge afzon­der­lijk. Deze tijd vraagt om een hel­der ge­tui­ge­nis. Daar­naast bena­drukte de Paus dat juist de diaconie en caritas wegen kunnen zijn waarlangs ook jonge mensen het geloof in Christus kunnen vin­den. Want als mensen niet meer zo open zijn voor God zelf, dan zijn ze dat mis­schien wel voor de naaste. En in de naaste zullen ze het gelaat van Christus uit­ein­delijk ont­dek­ken. Na­tuur­lijk kwam ook de pro­ble­ma­tiek van de kerk­slui­tingen ter sprake. In ons bisdom speelt dit slechts in beperkte mate. De Paus heeft de bis­schop­pen wel uit­druk­ke­lijk opge­roe­pen bij alle nood­za­ke­lijke reorgani­sa­ties ons ook goed in te leven in de gevoelens van hen die dit aangaat.

Een ander thema was de pro­ble­ma­tiek van het seksueel mis­bruik en de zorg om de slacht­of­fers. De Paus toonde zich tevre­den over de manier waarop de bis­schop­pen dit in Neder­land hebben aangepakt. De Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer heeft inmiddels een voorlopige goed­keu­ring gegeven voor de richt­lij­nen die de bis­schop­pen hebben opge­steld ter voorko­ming van seksueel mis­bruik in de toe­komst.

Zoals in veel andere toe­spra­ken en gesprekken, heeft de Paus ook bij ons de nadruk gelegd op het toe­gan­ke­lijk maken van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. We­reld­wijd neemt het aantal biech­telingen sterk toe, omdat de Paus telkens spreekt van de nood­zaak ons met God en de ander te verzoenen. Geen mens kan zon­der barm­har­tig­heid, en om het naar anderen te kunnen zijn, zullen we het zelf eerst moeten willen ont­van­gen. De Kerk heeft daar een prach­tig sacra­ment voor en daar moeten mensen pas­to­raal op nieuwe wijze in begeleid wor­den. Barm­har­tig­heid en de mens naast je zien als ‘beeld van God zelf’, zijn begrippen die de Paus voort­du­rend herhaalt.

De Paus stelde ons tot slot ook nog een soort gewetens­vraag. Waar haalt u als bis­schop­pen zelf de kracht vandaan, uw hoop en vreugde te mid­den van alle zorgen en problemen? Het evan­ge­lie moet altijd zicht­baar blijven als Blijde Bood­schap van ver­ge­ving, red­ding en verlos­sing. Hij riep ons op ons zelf daar steeds weer aan te laven en dit naar anderen uit te dragen. De Kerk, zo gaf de Paus aan, groeit vanuit een authen­tiek beleefd geloof en door een eer­lijke aantrek­kings­kracht. Zij wordt gezon­den om wakker te schud­den en geloof, hoop en liefde in mensen te planten..

In de dagen die volg­den hebben we veel van wat de Paus verkon­digt ook terug gehoord in onze gesprekken met de Con­gre­ga­ties en Raden. In ruim twaalf ont­moe­tingen zijn de meest uit­een­lo­pende thema’s be­spro­ken. Van jon­ge­ren en huwe­lijk en gezin, tot de rol van bis­schop­pen in de sociale media. Ook de pro­ble­ma­tiek van kerk­slui­tingen en hoe pas­to­raal om te gaan met mensen die niet helemaal leven volgens de uitgangs­pun­ten van de Kerk. Boeiende gesprekken die ook een beeld gaven hoe de Kerk we­reld­wijd omgaat met deze thema’s.

Ons is telkens gevraagd door te gaan op de inge­slagen weg, maar wel met geduld en altijd in een open en goede com­mu­ni­ca­tie naar de gelo­vi­gen.

Tenslotte hebben we de Paus nog kunnen mee­ge­ven dat hij door zijn manier van doen ook erg populair is in Neder­land. Hij gaf ons aan daar vooral gebruik van te maken. Al eer­der heb ik met de Paus ge­spro­ken over een moge­lijk bezoek aan Am­ster­dam. Hij leek daarin zeer geïn­te­res­seerd. Met de andere bis­schop­pen is inmiddels af­ge­spro­ken hier­voor de moge­lijk­he­den te bezien.

Via onze web­si­te kunt u nog eens uit­voerig terug­lezen wat er in Rome allemaal be­spro­ken en beleefd is. Er staan ook veel foto’s op die een goed beeld geven van de ontspannen sfeer die we daar met elkaar mochten beleven. (www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl)

In het nieuwe jaar zullen wij zeker de concrete uit­wer­king van dit Ad Limina bezoek ter hand nemen, en aller­eerst bespreken in de ver­schil­lende overleg­organen in ons bisdom. Dit loopt hope­lijk uit op een heuse dio­ce­sane bede­vaart naar Rome in mei 2015. U wordt allen uit­ge­no­digd daar aan deel te nemen, en de in­for­ma­tie daarover zult u via uw pa­ro­chie in de ko­men­de januari maand ont­van­gen. Het zou gewel­dig zijn als we als bisdom bid­dend en vierend en getuigend van ons geloof, met jong en oud, dan rond onze Paus Fran­cis­cus verenigd kunnen zijn.

Op weg naar het feest van de Menswor­ding wens ik u, mede namens de beide hulp­bis­schop­pen, een gezegend ver­volg van de advent en een heel Zalig Kerst­feest.

+ Jozef M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

 
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer Fotoreportage
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus Fotoreportage
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der Friezen FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose