Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer

gepubliceerd: woensdag, 4 december 2013

De tweede dag van de Ad limina bezoeken begon met een H. Mis in de sint Jan van Lateranen. Daarna bezochten de bis­schoppen gezamen­lijk de Congre­gatie voor de Katho­lieke Opvoe­ding en de Congre­gatie voor de geloofs­leer. Som­mi­ge bischoppen gingen daarna nog naar Cor Unum, een pau­se­lijke Raad.

Tijdens de heilige Mis preekte mgr. Fr. Wiertz die ons het voor­beeld van Fran­cis­cus Xaverius voorhield, een missio­naire figuur bij uitstek. En na­tuur­lijk legde hij de link met onze hui­dige paus! Op de foto is te zien hoe de bis­schop­pen zich voor­be­rei­den in de sacristie.

Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleerWe waren goed op tijd weer terug in ons verblijf in Rome waar we ons nog snel even kon­den voor­be­rei­den op het volgende pro­gram­ma- onder­deel: het bezoek aan de Con­gre­ga­tie voor de Opvoe­ding. Daar troffen we de prefect, kar­di­naal Z. Grocholewski, de se­cre­ta­ris, aarts­bis­schop Zani en onder­secre­taris, p. Friedrich Bechina, die naast vele andere talen ook Neder­lands spreekt. Met de mede­wer­kers bespraken we de situatie van de uni­ver­si­teiten, de theo­lo­gische facul­teit en het katho­liek onder­wijs.

De staf van de Con­gre­ga­tie rea­geerde heel posi­tief op de voor­ne­mens om school en kerk te vebin­den door belang­stel­ling te tonen, in­spi­ra­tie te geven, de vor­ming van leraren die gods­dienst/ levens­be­schou­wing geven te sti­mu­leren enzo­voorts. Ik heb als referent onder­wijs ver­teld over de stappen die in deze rich­ting zijn geno­men en nog wor­den geno­men. De kar­di­naal be­klem­toonde het belang van de contacten, van een uit­no­di­gende hou­ding, van een open­heid om samen met het katho­liek onder­wijs iets moois te rea­li­se­ren om de iden­ti­teit van dat onder­wijs in deze tijd gestalte te geven. De kar­di­naal prefect ver­telde van hoop­volle ont­wik­ke­lingen in andere lan­den in de hoop ons op dit terrein nog meer te sti­mu­leren. Het is van belang dat de kerk naar buiten treedt.

... daarna bezochten de bis­schop­pen de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer, waar de prefect, Aarts­bis­schop Mueller, en de beide se­cre­ta­rissen, Di Noia o.p. en Ladaria s.j., en ver­schil­lende mede­wer­kers van de con­gre­ga­tie ons ont­vingen. In een open gesprek wer­den ver­schil­lende vragen be­spro­ken, waarbij de prefect het verhaal aan de orde stelde dat op het in­ter­net circuleert en door een hoog­le­raar van de Erasmusuni­ver­si­teit in de publi­ci­teit was gebracht: dat een bis­schop begin 60er jaren verlof zou hebben gegeven een pedo­fiel te castreren. De hoog­le­raar had het verhaal daarna welis­waar terug getrokken als zon­der grond, maar op het in­ter­net blijft het circuleren.

Tame­lijk veel aan­dacht werd gegeven aan de pro­ce­dures rond seksueel mis­bruik. Posi­tief was daarbij dat een eerste en voorlopig oor­deel van de Con­gre­ga­tie over de algemene richt­lij­nen om seksueel mis­bruik tegen te gaan - die de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft voor­be­reid en aan de con­gre­ga­tie voor de GeLoofsleer heeft voor­ge­legd - uitermate guns­tig was.

Ver­schil­lende bis­schop­pen bezochten daarna nog de pau­se­lijke raad Cor Unum, met name de bis­schop­pen die met caritas- organi­sa­ties en nood­hulp­voor­zie­ningen te maken hebben. In de mid­dag bezocht een deel vAn de con­fe­ren­tie de pau­se­lijke raad voor het gezin en de pau­se­lijke raad Iustitia et pax.

(Mgr. Hendriks houdt ons middels zijn web­si­te www.arsacal.nl op de hoogte van het Ad Limina bezoek.
Voor de volle­dig­heid plaatsen we zijn ver­slagen en foto’s ook op deze web­si­te)
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ Fotoreportage
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus Fotoreportage
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der Friezen FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose