Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer

gepubliceerd: woensdag, 4 december 2013

De tweede dag van de Ad limina bezoeken begon met een H. Mis in de sint Jan van Lateranen. Daarna bezochten de bis­schoppen gezamen­lijk de Congre­gatie voor de Katho­lieke Opvoe­ding en de Congre­gatie voor de geloofs­leer. Som­mi­ge bischoppen gingen daarna nog naar Cor Unum, een pau­se­lijke Raad.

Tijdens de heilige Mis preekte mgr. Fr. Wiertz die ons het voor­beeld van Fran­cis­cus Xaverius voorhield, een missio­naire figuur bij uitstek. En na­tuur­lijk legde hij de link met onze hui­dige paus! Op de foto is te zien hoe de bis­schop­pen zich voor­be­rei­den in de sacristie.

Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleerWe waren goed op tijd weer terug in ons verblijf in Rome waar we ons nog snel even kon­den voor­be­rei­den op het volgende pro­gram­ma- onder­deel: het bezoek aan de Con­gre­ga­tie voor de Opvoe­ding. Daar troffen we de prefect, kar­di­naal Z. Grocholewski, de se­cre­ta­ris, aarts­bis­schop Zani en onder­secre­taris, p. Friedrich Bechina, die naast vele andere talen ook Neder­lands spreekt. Met de mede­wer­kers bespraken we de situatie van de uni­ver­si­teiten, de theo­lo­gische facul­teit en het katho­liek onder­wijs.

De staf van de Con­gre­ga­tie rea­geerde heel posi­tief op de voor­ne­mens om school en kerk te vebin­den door belang­stel­ling te tonen, in­spi­ra­tie te geven, de vor­ming van leraren die gods­dienst/ levens­be­schou­wing geven te sti­mu­leren enzo­voorts. Ik heb als referent onder­wijs ver­teld over de stappen die in deze rich­ting zijn geno­men en nog wor­den geno­men. De kar­di­naal be­klem­toonde het belang van de contacten, van een uit­no­di­gende hou­ding, van een open­heid om samen met het katho­liek onder­wijs iets moois te rea­li­se­ren om de iden­ti­teit van dat onder­wijs in deze tijd gestalte te geven. De kar­di­naal prefect ver­telde van hoop­volle ont­wik­ke­lingen in andere lan­den in de hoop ons op dit terrein nog meer te sti­mu­leren. Het is van belang dat de kerk naar buiten treedt.

... daarna bezochten de bis­schop­pen de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer, waar de prefect, Aarts­bis­schop Mueller, en de beide se­cre­ta­rissen, Di Noia o.p. en Ladaria s.j., en ver­schil­lende mede­wer­kers van de con­gre­ga­tie ons ont­vingen. In een open gesprek wer­den ver­schil­lende vragen be­spro­ken, waarbij de prefect het verhaal aan de orde stelde dat op het in­ter­net circuleert en door een hoog­le­raar van de Erasmusuni­ver­si­teit in de publi­ci­teit was gebracht: dat een bis­schop begin 60er jaren verlof zou hebben gegeven een pedo­fiel te castreren. De hoog­le­raar had het verhaal daarna welis­waar terug getrokken als zon­der grond, maar op het in­ter­net blijft het circuleren.

Tame­lijk veel aan­dacht werd gegeven aan de pro­ce­dures rond seksueel mis­bruik. Posi­tief was daarbij dat een eerste en voorlopig oor­deel van de Con­gre­ga­tie over de algemene richt­lij­nen om seksueel mis­bruik tegen te gaan - die de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft voor­be­reid en aan de con­gre­ga­tie voor de GeLoofsleer heeft voor­ge­legd - uitermate guns­tig was.

Ver­schil­lende bis­schop­pen bezochten daarna nog de pau­se­lijke raad Cor Unum, met name de bis­schop­pen die met caritas- organi­sa­ties en nood­hulp­voor­zie­ningen te maken hebben. In de mid­dag bezocht een deel vAn de con­fe­ren­tie de pau­se­lijke raad voor het gezin en de pau­se­lijke raad Iustitia et pax.

(Mgr. Hendriks houdt ons middels zijn web­si­te www.arsacal.nl op de hoogte van het Ad Limina bezoek.
Voor de volle­dig­heid plaatsen we zijn ver­slagen en foto’s ook op deze web­si­te)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose