Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een volle tweede dag

gepubliceerd: dinsdag, 3 december 2013

De bis­schop­pen had­den op dag twee van hun ad limina bezoek een vol pro­gram­ma met veel ont­moe­tingen. Een in­druk­wek­kende vie­ring in de St. Jan van Lateranen was al vroeg het begin van de dag, waarbij de bis­schop­pen onder het zingen van de Litanie van Alle Heiligen de Ka­the­draal van het bisdom Rome betra­den.

Vol programma tijdens de tweede dag van het Ad Limina bezoekIn de ochtend wer­den de Con­gre­ga­ties van de Educatie en de Ge­loofs­leer bezocht, alsmede de Raad Cor Unum (Missie en Caritas) Naast de nodige uit­wis­se­ling op het gebied van relaties tot uni­ver­si­teiten, facul­teiten en scholen bij de Educatie, was er bij de Ge­loofs­leer veel ruimte voor gesprekken over moraal en leer en hoe dit op pas­to­rale wijze toe te passen in de gese­cu­la­ri­seerde situatie in Neder­land.

Ook over de omgang met seksueel mis­bruik is uit­voerig ge­spro­ken en vanuit de Con­gre­ga­tie werd aange­ge­ven dat de bis­schop­pen op de goede weg zijn om slacht­of­fers te helpen en veel hebben gedaan op het gebied van het nemen van maat­regelen en het onder­hou­den van contacten met slacht­of­fer groepen.

Tijdens de bespre­king bij Cor Unum werd stil gestaan bij de caritas, en vooral de nadruk die Paus Fran­cis­cus daar op legt.

De mid­dag werd besteed aan gesprekken met de Raad van het Gezin en Justitia et Pax.
Vooral de we­reld­wijde consul­ta­tie met betrek­king tot de bij­zon­dere synode in ok­to­ber 2014 kwam bij de Raad van het Gezin ter sprake.

Bij alle ont­moe­tingen tot nu toe is de sterke invloed van Paus Fran­cis­cus merk­baar. Voort­du­rend wordt de Bischoppen gevraagd het Evan­ge­lie te ver­kon­di­gen, maar ook de leer en de traditie van de Kerk. Het een kan niet zon­der het ander. De toon moet echter altijd pas­to­raal en barm­har­tig zijn. Dat velen in het gese­cu­la­ri­seerde Westen het zicht op God verloren hebben, betekent nog niet dat zijn geen mensen van goede wil kunnen zijn. Dit laatste is uitgangs­punt om mensen opnieuw op de unieke bood­schap van het Evan­ge­lie te wijzen en hen er in mee te nemen.

De dag ein­digende met een ontspannen pers­mo­ment, waarin ver­schil­lende bis­schop­pen hun erva­ringen van deze dag deel­den met de aanwe­zigen.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
vrijdag, 13 december 2013Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus Fotoreportage
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der Friezen FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose