Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Wijding

In dit dossier vindt u de verzamelde nieuws­be­richten met ver­slagen en foto’s van pries­ter- en diaken­wij­dingen van de laatste jaren in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
Fotoserie priesterwijding Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 25 mei 2024
Op zater­dag 25 mei heeft Mgr. Jan Hendriks de twee diakens Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejia Sánchez tot pries­ter gewijd in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.
Vier nieuwe diakens! Fotoreportage
Deo Gratias
nieuws - zondag, 19 november 2023
Op zater­dag 18 no­vem­ber vond in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo weer een diaken­wij­ding plaats. Maar liefst vier jonge mannen wer­den door handopleg­ging en gebed gewijd - twee per­ma­nent en twee transeunt diakens. Deo volente zullen de transeunt diakens op 25 mei volgend jaar tot pries­ter gewijd wor­den.
Priesterwijding van Jaider in de kathedraal Fotoreportage
Diocesaan projectkoor zingt voor de eerste keer
nieuws - maandag, 13 juni 2022
Op zater­dag 11 juni, feest­dag van de H. Barnabas, is Jaider Chantre Sánchez in de Sint Bavo­kathe­draal in Haar­lem tot pries­ter gewijd. Het nieuwe dio­ce­sane koor heeft daarbij voor de eerste keer gezongen. Onze bis­schop, Mgr. Hendriks, ver­telde in zijn homilie waarom Sint Barnabas een perfect model is voor een pries­ter.
Diakenwijding Joachim Oude Vrielink ofm Fotoreportage Video
In de Amsterdamse Nicolaasbasiliek
nieuws - zondag, 28 november 2021
Zater­dag 27 no­vem­ber, de laatste dag van het li­tur­gisch jaar, heeft mon­seig­neur Hendriks broe­der Joachim Oude Vrielink ofm tot diaken gewij­d in de Sint Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. Broe­der Joachim die in het klooster Alverna aan de Derkin­de­ren­straat in Am­ster­dam woont, is bij­zon­der verbon­den met de basiliek waar hij ook participeert in de schola cantorum Am­ster­dam die in de wij­dings­plech­tig­heid zong.
Feestelijke diakenwijding Bovenkarspel Fotoreportage
Wim Zürlohe nu als diaken actief in West-Friesland Zuid Oost
nieuws - woensdag, 7 april 2021
Op maan­dag 5 april, Tweede Paas­dag, vond te Bo­ven­karspel de diaken­wij­ding plaats van Wim Zürlohe. Hij is vele jaren actief in de pa­ro­chies van West-Friesland Zuid Oost, en zal daar ook werk­zaam blijven als diaken. In een prach­tig met bloemen versierde H. Martinus­kerk vond de wij­ding plaats, na­tuur­lijk met alle beper­kingen van deze corona-tijd.
Bert Glorie tot priester gewijd! Fotoreportage Video
nieuws - zaterdag, 31 oktober 2020
Tijdens een in­druk­wek­kende vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem is diaken Bert Glorie zater­dag 31 ok­to­ber tot pries­ter gewijd. Het door corona­maat­re­ge­len beperkte aantal mensen in de kerk werd aan­ge­vuld met een slor­dige 2000 kijkers via Ka­the­draal TV!
Priesterwijding Mikel Palić Fotoreportage Video
nieuws - zaterdag, 26 september 2020
Voor de vierde maal dit jaar vond een pries­ter­wij­ding plaats in de Haar­lemse ka­the­draal. Van­wege corona is de oor­spron­ke­lijk geplande wij­dings­vie­ring met vijf wij­de­lin­gen op de zater­dag na Pink­ste­ren, opgesplitst in vijf vie­rin­gen zodat zoveel moge­lijk familie en vrien­den van de wij­de­ling aanwe­zig kan zijn.
Priesterwijding Juan Andrés Correa Del Río Fotoreportage Video
Zondag 13 september - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - zondag, 13 september 2020
Middels handopleg­ging en gebed heeft Mgr. dr. J.W.M. Hendriks op zon­dag 13 sep­tem­ber 2020 diaken Juan Andrés Correa Del Río tot pries­tergewijd. Net als de pries­ter­kan­di­daat die de dag daarvoor in dezelfde Bavo­kathe­draal werd gewijd, komt ook Juan uit Chili.
Priesterwijding Javier Acuña Acuña Fotoreportage Video
Zaterdag 12 september - Bavokathedraal Haarlem
nieuws - zaterdag, 12 september 2020
Diaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofd­cele­brant was Mgr. Hendriks en emeritus bis­schop Mgr. Punt was een van de con­cele­branten.
Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
Deo Gratias!
nieuws - zaterdag, 4 juli 2020
Tijdens een fees­te­lij­ke vie­ring in een toch weer wat beter gevulde Bavo­kathe­draal te Haar­lem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste pries­ter­wij­ding vol­trok­ken als dio­ce­saan bis­schop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diaken­wij­ding ont­ving, is nu dan toch pries­ter. Deo Gratias!
Vier seminaristen diaken gewijd Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 16 november 2019
Zater­dag 16 no­vem­ber waren talrijke gelo­vi­gen naar de grote bede­vaart­kapel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood geko­men om de diaken­wij­ding van vier se­mi­na­risten mee te maken. Bis­schop Jozef Punt deed de wij­ding en sprak tij­dens zijn preek over de geest van de tijd waar­in de wij­de­lin­gen terecht­ko­men en het ant­woord daarop: Jezus!
Twee nieuwe priesters! Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 15 juni 2019
In een volle Haar­lemse ka­the­draal heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam op zater­dag 15 juni Eric Fennis en Maciej Grądzki tot pries­ters gewijd. Het leven van een pries­ter loopt altijd anders, dan hij­zelf had kunnen bedenken, zo getuigde bis­schop Punt van zijn veer­tig jaar erva­ring.
Colm Dekker tot diaken gewijd Fotoreportage
Missionaire fraterniteit van Sant’ Egidio
nieuws - maandag, 8 april 2019
De Mozes en Aäron was bijna te klein voor alle belang­stel­len­den die zon­dag­mid­dag 7 april bij elkaar waren geko­men voor de diaken­wij­ding van Colm Dekker door Mgr. Hendriks. Colm Dekker is per­ma­nent diaken voor de missio­naire fraterni­teit van Sant’ Egidio en tevens door Mgr. Punt benoemd tot ‘stadsdiaken’ voor Am­ster­dam.
Maciej tot transeunt diaken gewijd Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 17 november 2018
In de grote kapel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo was het zater­dag 17 no­vem­ber feest: se­mi­na­rist Maciej Grądzki werd tot diaken gewijd door mgr. Jozef Punt.
Fotoserie van een prachtige priesterwijding Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 26 mei 2018
Onder grote belang­stelling is Alvaro A. Rodriguez Lucque zater­dag 26 mei in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo door mgr. Jozef Punt tot pries­ter gewijd. Zondag 27 mei zal hij om 10.00 uur de eerste H. Mis vieren in de St. Lambertus­kerk in De Weere.
Alvaro Rodriguez Luque gewijd tot transeunt diaken Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 18 november 2017
Op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood heeft vandaag om 12.00 uur de diaken­wij­ding plaats­ge­von­den van Alvaro Rodriguez Luque. Alvaro is afkoms­tig uit Cordoba, in het zui­den van Spanje, en al vele jaren in Neder­land via de gemeen­schap van het Neocate­chu­me­naat. Hij heeft de pries­ter­oplei­ding op het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord gevolgd.
Bisdom weer twee priesters rijker Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 24 juni 2017
Tijdens een in­druk­wek­kende Eucha­ris­tie­vie­ring in een volle ka­the­draal met Mgr. Punt, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burg­ste­den wer­den Anton Goos en Teun Warnaar zater­dag 24 juni tot pries­ter gewijd.
Fotoserie diakenwijding Fotoreportage
Transeunt diakens Anton Goos en Teun Warnaar
nieuws - zaterdag, 12 november 2016
Tijdens een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem heeft Mgr. Hendriks twee jon­ge­man­nen tot diaken gewijd. De vie­ring werd opge­luis­terd door The Bishop's sin­gers van het ka­the­drale koor.
Fotoserie van de priesterwijding Fotoreportage
nieuws - maandag, 23 mei 2016
Hoewel de St. Bavo­kathe­draal de grootste res­tau­ra­ties achter de rug heeft en dus weer helemaal beschik­baar is, was deze basiliek toch bijna hele­maal vol voor de wij­ding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wijde­lingen brachten veel kennissen en vrien­den mee en natuur­lijk parochi­anen uit de pa­ro­chies waar zij werk­zaam zijn. Een vijf­tigtal pries­ters en diakens waren aanwe­zig om de nieuw gewij­den te begroeten en hen als pries­ter aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.
Diakenwijding in Heiloo Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 14 november 2015
Tijdens een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de grote kapel van het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo heeft Mgr. Punt vier jonge mannen tot diaken gewijd. Jeroen Hoekstra en Paul Leferink zijn per­ma­nent diaken, Jan-Jaap van Peperstraten en Mariusz Momot zijn op weg naar het pries­ter­schap tot transeunt diaken gewijd.


maandag, 1 juni 2015Feestelijke priesterwijding Fotoreportage
zaterdag, 15 november 2014Zesvoudige diakenwijding in de ‘kathedraal van Het Gooi’ Fotoreportage
zaterdag, 14 juni 2014Twee nieuwe priesters gewijd Fotoreportage
zaterdag, 16 november 2013Twee catechisten en vier diakens rijker! Fotoreportage
maandag, 27 mei 2013Mgr. Hendriks wijdt drie mannen tot priester Fotoreportage
zondag, 10 februari 2013Randy Simileer tot diaken gewijd Fotoreportage
dinsdag, 20 november 2012Wijding van vier diakens in kathedraal Haarlem Fotoreportage
maandag, 4 juni 2012Indrukwekkende priesterwijding tussen de steigers Fotoreportage
maandag, 14 november 2011Zes diakens gewijd Fotoreportage
maandag, 20 juni 2011Foto’s priesterwijding Maciej Sendecki Fotoreportage
dinsdag, 23 november 2010Vier nieuwe diakens en een catechiste Fotoreportage
maandag, 31 mei 2010Vier nieuwe priesters! Fotoreportage
maandag, 23 november 2009Acht diakens gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
donderdag, 11 juni 2009Fotoreportage priesterwijding
zaterdag, 15 november 2008Diakenwijding Dariusz Karwowski en Ignas Tilma Fotoreportage
zaterdag, 17 mei 2008Priesterwijding vier mannen Fotoreportage
zaterdag, 29 september 2007Diakenwijding en zending van catechistes Fotoreportage
donderdag, 21 juni 2007Priesterwijding Pieter van Wylick
zaterdag, 9 december 2006Drievoudige diakenwijding Fotoreportage
zaterdag, 7 oktober 2006Priesterwijding abdij Egmond Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2005Sfeervolle diakenwijding Fotoreportage
zaterdag, 21 mei 2005Priester- en diakenwijding Fotoreportage
zaterdag, 11 december 2004Negen diakens en een catechiste Fotoreportage
zaterdag, 14 juni 2003Priesterwijding Fotoreportage
maandag, 7 april 2003Diakenwijding in Casa Carmeli Fotoreportage
zaterdag, 25 mei 2002Priesterwijding FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose