Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - (Ver)koop

gepubliceerd: dinsdag, 26 juni 2018

Verkrijgen, aan de bestemming onttrekken, vervreemden of afbreken van onroerende zaken of roerende zaken met een bijzondere waarde

Attentie! Aan het invullen van dit aanvraag­for­mu­lier gaat een beleids­afwe­ging van uw voornemen vooraf. Dit heeft als doel te voorkomen dat aan uw zijde veel voorwerk gedaan wordt om de plannen te onderbouwen, terwijl nog niet duidelijk is of de plannen passen binnen het beleid van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarom verzoeken wij u vriendelijk eerst het formulier Beleids­afwe­ging voornemen in te vullen. Voor dit type bestuurshandelingen is altijd een machtiging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machtiging niet van toepassing.

Heeft u het formulier beleids­afwe­ging voornemen reeds ingezonden en een positieve terug­kop­pe­ling ontvangen met de uit­no­di­ging de bisschoppelijke machtiging aan te vragen, dan nodigen wij u van harte uit het volgende in acht te nemen. 

Een machtigingsaanvraag voor het verkrijgen, aan de bestemming onttrekken, vervreemden of afbreken van onroerende zaken wordt getoetst aan het bepaalde in boek V van de Codex Iuris Canonici. Voor vervreemding van onroerende zaken geldt het volgende:

  1. Het proces voor vervreemding dient zorgvuldig, objectief, transparant en toetsbaar te verlopen. Dit betekent dat het belangrijk is dat u gebruikmaakt van een externe vastgoedadviseur (bv. een makelaar) die niet alleen zijn eigen zakelijke netwerk benadert, maar het object ook breed en transparant in de markt zet en bij­voor­beeld gebruik maakt van Cobouw, Funda en lokale nieuwsmedia, afhankelijk van de potentie van het object;
  2. Een gekwalificeerde taxateur niet zijnde uw vastgoedadviseur dient een taxatie­rap­port op te stellen van het object, waarbij er behalve de waarde van de huidige (maat­schap­pe­lijke) bestemming ook aangegeven dient te worden of er mogelijkheden zijn tot herbestemming, en wat de huidige waarde kan zijn bij een dergelijke herbestemming;
  3. De waarde van de verkooptransactie van de te vervreemden onroerende zaak dient marktconform te zijn, waarbij de verkoopprijs in ieder geval niet lager mag zijn dan de taxatiewaarde.

In het geval van de verkoop van kerk­ge­bouwen zal er in de regel aanleiding zijn om een aantal beperkingen c.q. verplichtingen op te leggen aan een koper in verband met een toekomstig waardig gebruik van het verkochte en/of de aanwezigheid van religieuze elementen. Leest u voor meer informatie hetgeen vermeld onder 'kerksluiting'.

Gelet op (de waarde van) de materialiteit en de complexiteit van dit type transacties is het van belang dat er door een externe jurist een juridische toetsing heeft plaatsgevonden over de te sluiten over­een­komst. Veel parochie­besturen maken hierbij gebruik van de diensten Lux Advocaten te Haarlem, mw. mr. M. Bakhuis.

De machtiging wordt afgegeven op de getekende koop­over­een­komst, waarin een opschortende voorwaarde van een bisschoppelijke machtiging is opgenomen. De concept-akte van levering dient tevens aan het bisdom voorgelegd te worden, zodat getoetst kan worden of de uiteindelijke levering over­een­komstig de verstrekte machtiging plaatsvindt.

Indien de waarde van het object meer bedraagt dan €150.000,-- heeft de bisschop tevens instemming nodig van de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA). In overleg met het bisdom kan een datum afgesproken worden wanneer uitsluitsel kan worden gegeven. Houdt u rekening met een termijn van tenminste zes weken.

Stuurt u het ingevulde en ondertekende aanvraag­for­mu­lier na inscannen en in combinatie met de overige gevraagde stukken naar machtiging@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Indien digitaal toezenden niet mogelijk is, kunt u de stukken per post sturen naar Bisdom Haarlem-Amsterdam, t.a.v. Coördinator Machtigingen, postbus 1053, 2001 BB Haarlem.

 Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose