Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - (Ver)koop

gepubliceerd: vrijdag, 13 oktober 2023

Verkrijgen, aan de bestem­ming ont­trek­ken, vervreem­den of afbreken van onroerende zaken of roerende zaken met een bij­zon­dere waarde

Attentie! Aan het invullen van dit aan­vraag­for­mu­lier gaat een beleids­afwe­ging van uw voor­ne­men vooraf. Dit heeft als doel te voor­ko­men dat aan uw zijde veel voor­werk gedaan wordt om de plannen te onder­bou­wen, terwijl nog niet dui­de­lijk is of de plannen passen binnen het beleid van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Daarom verzoeken wij u vrien­de­lijk eerst het formulier Beleids­afwe­ging voor­ne­men in te vullen. Voor dit type bestuurshan­de­lin­gen is altijd een machti­ging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing.

Heeft u het formulier beleids­afwe­ging voor­ne­men reeds ingezon­den en een po­si­tie­ve terug­kop­pe­ling ont­van­gen met de uit­no­di­ging de bis­schop­pe­lijke machti­ging aan te vragen, dan nodigen wij u van harte uit het volgende in acht te nemen.

Een machti­gingsaan­vraag voor het ver­krij­gen, aan de bestem­ming ont­trek­ken, vervreem­den of afbreken van onroerende zaken wordt getoetst aan het bepaalde in boek V van de Codex Iuris Canonici. Leest u vooraf aan het indienen van de machti­gingsaan­vraag goed de Starters­brief Vast­goed door. Voor vervreem­ding van onroerende zaken geldt het volgende:

  1. Het proces voor vervreem­ding dient zorg­vul­dig, objec­tief, transparant en toets­baar te verlopen. Dit betekent dat het be­lang­rijk is dat u gebruikmaakt van een externe vast­goed­ad­vi­seur (bv. een make­laar) die niet alleen zijn eigen zake­lijke net­werk bena­dert, maar het object ook breed en transparant in de markt zet en bij­voor­beeld gebruik maakt van Cobouw, Funda en lokale nieuwsmedia, af­han­ke­lijk van de po­ten­tie van het object;
  2. Een ge­kwa­li­fi­ceerde taxateur niet zijnde uw vast­goed­ad­vi­seur dient voor­af­gaand aan het vaststellen van de vraag­prijs een taxatie­rap­port op te stellen van het object, waarbij er behalve de waarde van de hui­dige (maat­schap­pe­lijke) bestem­ming ook aange­ge­ven dient te wor­den of er moge­lijk­he­den zijn tot herbestem­ming, en wat de hui­dige waarde kan zijn bij een derge­lijke herbestem­ming;
  3. De waarde van de verkoop­trans­ac­tie van de te vervreem­den onroerende zaak dient markt­con­form te zijn, waarbij de verkoop­prijs in ieder geval niet lager mag zijn dan de taxatie­waarde. Met het indienen van de machti­gingsaan­vraag wordt ook inzage in de bie­dingen en deelne­mings­voor­waar­den gevraagd middels invullen van het daartoe bestemde do­cu­ment.

In het geval van de verkoop van kerk­ge­bouwen zal er in de regel aan­lei­ding zijn om een aantal beper­kingen c.q. ver­plich­tingen op te leggen aan een koper in ver­band met een toe­koms­tig waar­dig gebruik van het verkochte en/of de aanwe­zig­heid van reli­gi­euze ele­menten. Leest u voor meer in­for­ma­tie hetgeen vermeld onder 'kerk­slui­ting'.

Gelet op (de waarde van) de ma­te­ri­ali­teit en de com­ple­xi­teit van dit type transacties is het van belang dat er door een externe jurist een juri­dische toet­sing heeft plaats­ge­von­den over de te sluiten over­een­komst. Veel pa­ro­chie­besturen maken hierbij gebruik van de diensten Lux Advocaten te Haar­lem, mw. mr. M. Bakhuis.

De machti­ging wordt afge­ge­ven op de getekende koop­over­een­komst, waarin een opschortende voor­waarde van een bis­schop­pe­lijke machti­ging is opgeno­men. De concept-akte van leve­ring dient tevens aan het bisdom voor­ge­legd te wor­den, zodat getoetst kan wor­den of de uit­ein­delijke leve­ring over­een­koms­tig de verstrekte machti­ging plaats­vindt.

Indien de waarde van het object meer bedraagt dan € 200.000,- heeft de bis­schop tevens instem­ming nodig van de Raad voor Econo­mische Aangelegen­he­den (REA) en het Ka­the­drale Kapit­tel. In overleg met het bisdom kan een datum af­ge­spro­ken wor­den wanneer uit­sluit­sel kan wor­den gegeven. Houdt u reke­ning met een termijn van tenminste zes weken.

Stuurt u het ingevulde en ondertekende aan­vraag­for­mu­lier na inscannen en in combinatie met de overige gevraagde stukken naar machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Indien digi­taal toezen­den niet moge­lijk is, kunt u de stukken per post sturen naar Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, t.a.v. Coördinator Machti­gingen, postbus 1053, 2001 BB  Haar­lem.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose