Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Relieken H. Bernadette van Lourdes

gepubliceerd: maandag, 18 maart 2024

H. Bernadette Tour

De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Ber­na­dette Soubirous een rondgang door ons land. In alle bis­dom­men wor­den speciale vie­rin­gen en bij­een­komsten gehou­den. De reliekschrijn is van 4 tot en met 8 april in ons bisdom.

Ie­der­een is welkom en vooral alle Maria­paro­chies en -kerken, Lourdes­groepen en ie­der­een die als roep­naam of doop­naam ‘Ber­na­dette’ heeft, zijn in het bij­zon­der uit­ge­no­digd voor de vie­rin­gen en bij­een­komsten om met elkaar onze hemelse Moeder Maria te eren en samen een uurtje ‘in Lourdes’ te zijn.

Bernadette Soubirous van Lourdes

Ber­na­dette Soubirous

Ber­na­dette Soubirous (1844-1879) was veer­tien jaar toen zij op 11 februari 1858 voor de eerste keer in de grot van Massabielle aan de oever van de rivier Gave een ver­schij­ning zag van een jonge vrouw in het wit. Dat gebeurde gedurende enkele weken acht­tien keer. De ‘Dame in het wit’ maakte zich aan Ber­na­dette bekend met de woor­den “Ik ben de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis”. Dat was de bevesti­ging dat het om de H. Maagd Maria ging. Maria riep via Ber­na­dette allen op tot gebed, in het bij­zon­der voor de beke­ring van de zon­daars en ver­zocht om een kapel. Zij gaf tevens aan dat ze wenste dat pelgrims er in pro­ces­sie zou­den komen. In aanwe­zig­heid van velen liet Maria door Ber­na­dette diep in de grot een bron opgraven; deze stroomt tot op de dag van vandaag. Miljoenen hebben de won­de­ren van Lourdes ervaren. En wie er nog nooit is geweest, zou dit beslist eens moeten ervaren.

Tijdlijn

7 januari 1844 geboren
11 februari 1858 eerste ver­schij­ning
25 maart 1858 ver­schij­ning waarbij Maria zich voor­stelde als
“Ik ben de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis”
16 juli 1858 laatste ver­schij­ning
29 juli 1866 ingetre­den bij de Sœurs de la Charité in Nevers
16 april 1879 overle­den
14 juni 1925 zalig verklaard
8 de­cem­ber 1933 heilig verklaard

Relieken­ver­ering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De ver­ering van relieken speelt al eeuwen­lang een be­lang­rijke rol in het geloof van chris­te­nen. Het brengt de her­in­ne­ring aan de be­tref­fen­de heilige dich­ter­bij en daar­mee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelo­vi­gen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voor­beeld na te volgen en hun voor­spraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van de H. Ber­na­dette door Neder­land wordt ook de bood­schap van Lourdes opnieuw onder de aan­dacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vin­den.

Pro­gram­ma Am­stel­veen

H. Urbanus­kerk
Noor­dammerlaan 122, Am­stel­veen - Boven­kerk
se­cre­ta­riaat@heiligemaria­paro­chie.nl
www.heiligemaria­paro­chie.nl

Donder­dag 4 april

22.30 uur: Aankomst reliekschrijn

Vrij­dag 5 april

7.00 uur: Kerk open / inloop
8.00 uur: Ochtend­wake en Lauden
10.30 uur: H. Mis met Eric Fennis, deken van Am­ster­dam
na de H.Mis is er gelegen­heid tot biecht­ge­sprek tot 17.00 uur
12.00 uur: Engel des Heren / Gezongen tientje van de Rozen­krans (Vincent Bouwers)
14.00 uur: Filmverto­ning ‘Lourdes’ in de ont­moe­tings­ruim­te
15.00 uur: Maria-uurtje met ze­ge­ning van de zieken en ouderen
16.00 uur: Sacra­ment van ver­ge­ving en ver­zoe­ning / Waterritueel
20.30 uur: Licht­pro­ces­sie
22.30 uur: Vertrek reliekschrijn naar Heiloo

Pro­gram­ma Heiloo

Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Kapellaan 146, Heiloo
www.olvter­nood.nl

Vrij­dag 5 april

17.00 uur: Jon­ge­ren­pro­gramma: pizza in de refter
18.30 uur: Jon­ge­ren­pro­gramma: film over Lourdes of H. Ber­na­dette
23.15 uur: Aankomst reliekschrijn
00.00 uur: Aanvang nacht­wake in de Bede­vaart­ka­pel

Zater­dag 6 april

8.00 uur: Afslui­ting nacht­wake met H. Mis met mgr. Jan Hendriks
9.00 uur: Ontbijt Juliana­kloos­ter

Pro­gram­ma eerste-zater­dag­bede­vaart:
11.25 uur: Biecht­gele­gen­heid / Rozen­krans­ge­bed
12.00 uur: H. Mis in de Bede­vaart­ka­pel
13.00 uur: Pauze / moge­lijk­heid tot het vereren van de reliek
14.00 uur: Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding in de Bede­vaart­ka­pel
14.30 uur: Gezongen Rozen­hoedje
15.15 uur: Korte pro­ces­sie met het beeld van OLV van Lourdes naar de vijver (tot 15.45 uur)

Zondag 7 april - Zondag van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid

8.30 uur: Rozen­krans­ge­bed in de Bede­vaart­ka­pel
9.00 uur: H. Mis in de Bede­vaart­ka­pel
11.30 uur: H. Mis in de Bede­vaart­ka­pel met mgr. Jos Punt
12.30 uur: Picknick
13.30 uur: Spreker over Lourdes en H. Ber­na­dette / kin­der- en tiener­ca­te­che­se
14.00 uur: Grote pro­ces­sie met reliek naar het buitenaltaar
14.45 uur: Knutsel­acti­vi­teit voor kin­de­ren
15.30 uur: Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid in de Bede­vaart­ka­pel
16.00 uur: H.Mis in de Bede­vaart­ka­pel

Maan­dag 8 april - Maria Bood­schap

9.00 uur: pro­gram­ma voor scholen (uitleg, bezoek reliekschrijn en speur­tocht) tot 11.00 uur
10.00 uur: koffie­mo­ment in het Oesdom
10.15 uur: speur­tocht over het Hei­lig­dom
10.30 uur: Rozen­krans­ge­bed
11.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring
12.00 uur: Gebaar met water van Lourdes
12.30 uur: Lunch op eigen gelegen­heid in het Oesdom
19.30 uur: H. Mis met mgr. Paul Tsjang In-Nam (pau­se­lijk nuntius)
20.15 uur: Mariale licht­pro­ces­sie over het Hei­lig­dom

Dins­dag 9 april

7.00 uur: Lauden in de Bede­vaart­ka­pel
8.30 uur: Vertrek reliekschrijn naar Bisdom Rotter­dam





Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose