Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin

Week en Internationale Dag van het Gezin

gepubliceerd: woensdag, 10 mei 2023

Week van het GezinIn 2023 wordt in Neder­land voor de eerste keer de Week van het Gezin (8 t/m 15 mei) gevierd. Dit hangt samen met de inter­na­tio­nale Dag van het Gezin op 15 mei. Mgr. Mutsaerts, bis­schop­re­fe­rent voor Jeugd en Jon­ge­ren, ziet deze week als een aan­lei­ding om aan­dacht te hebben voor de plaats die ge­zin­nen hebben in de Kerk, de vreugde die ge­zin­nen brengen in een leven­dige geloofs­ge­meen­schap, maar ook voor het feit dat geloofsopvoe­ding niet altijd ge­mak­ke­lijk is in deze tijd.

De inter­na­tio­nale dag van het gezin zet ge­zin­nen in de spotlight. Welke plek hebben ge­zin­nen eigen­lijk in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk?

Ge­zin­nen hebben vanouds een centrale plaats in de kerk. Dat zou­den ze in ieder geval moeten hebben. We noemen het ook wel ‘de kleine huis­kerken’. Jezus zelf heeft zich niet te groot geacht om op te groeien in een gezin met een vader en een moe­der. Het is daar waar de kin­de­ren - als ze geluk hebben - opgroeien met het geloof en mogen ont­dek­ken dat het geloof niet iets bij­zon­ders is, maar juist iets heel gewoons, iets wat met het alle­daag­se leven te maken heeft. Je weet je opgeno­men in een groter geheel.

De drukte van het gezin vraagt van ouders best veel. Vaak werken beide ouders, zijn er ac­ti­vi­teiten en sociale ver­plich­tingen. Juist dan kan het moei­lijk zijn om God een plaats te geven in het gezin. Welke tips wilt u ouders geven die zoeken hoe ze als gezin kunnen groeien in hun geloof?

In hec­tische tij­den zoals de onze is het niet ge­mak­ke­lijk ruimte te maken voor God in het leven van alle­dag. Vaste momenten creëren kan helpen. Een eerste basis is om te proberen om dage­lijks samen te eten. Voor en na de maaltij­den is ook een goed moment om samen te bid­den. Daarbij kan je de kin­de­ren helpen om te oefenen door zelf een kort gebed te bedenken en uit­spre­ken. Houd het simpel. Een andere gewoonte kan zijn om op een of op twee vaste dagen een Bijbel­ver­haal uit een kin­der- of jon­ge­ren­bij­bel voor te lezen. Die verhalen spreken voor zich. Later zullen kin­de­ren de ver­ban­den gaan zien tussen al die verhalen. Verder zou ik tegen ge­zin­nen willen zeggen: houd in ieder geval vast aan de zon­dag­mis en zoek daarvoor een paro­chie­kerk waar de kin­de­ren/jon­ge­ren leef­tijd­ge­no­ten tegen­ko­men.

Wat zijn volgens u ini­tia­tie­ven, voor­beel­den of ge­tui­ge­nissen in de Kerk waar ge­zin­nen zich in deze tijd aan kunnen optrekken en waar ze hun geloofs­vra­gen kunnen delen?

Voor zowel ouders als kin­de­ren geldt dat het in deze tijd heel be­lang­rijk is om andere geloofs- en leef­tijd­ge­no­ten op te zoeken. Je hebt elkaar nodig en het geeft bemoe­diging. Ik zie steeds vaker ini­tia­tie­ven waar jonge mensen en hun ouders samen­ko­men. Zelf kom ik vaak en graag bij kin­der- en jon­ge­ren­kampen. Dat zijn kampen waar de lei­ding ervoor zorgt dat twee dingen na­druk­ke­lijk aanwe­zig zijn: hel­dere inhoud en - zeker zo be­lang­rijk - een goede sfeer, zodat de jeugd graag terug­komt.

Voor zowel ouders als kin­de­ren geldt dat vriend­schap een hele be­lang­rijke factor is. Tijdens kampen wor­den vriend­schappen gesloten die lang beklijven. Dat zorgt er ook voor dat het aantrek­kings­kracht heeft op nieuwe ‘klanten’. Je zou hopen dat pa­ro­chies meer werk maken van jon­ge­ren­groepen in hun eigen pa­ro­chie. Dat kost energie, maar geeft nog veel meer voldoe­ning.

Week van het gezin

Gezins­Plat­form.NL heeft dit jaar het ini­tia­tief geno­men om voor het eerst een Week van het Gezin te or­ga­ni­se­ren in Neder­land van 8 mei t/m 15 mei, de inter­na­tio­nale Dag van het Gezin. Zo wordt onder andere op dins­dag 9 mei een petitie aan­ge­bo­den aan de Tweede Kamer, houdt de SGP op woens­dag 10 mei een ‘Avond over het Gezin’ en is de jaar­lijkse gezins­dag van Gezins­Plat­form.NL op zater­dag 13 mei in familie­park Maduro­dam.

Meer in­for­ma­tie

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 4 april 2024Inspiratiedag gezins- en jongerenpastoraat
donderdag, 25 november 2021Enquête voor katholieke gezinnen
zondag, 11 april 2021Bisdom Maand Journaal - April 2021 Video
vrijdag, 19 maart 2021Gezinspastoraat: Marleen en Jeroen
vrijdag, 19 maart 2021Opening Gezinsjaar onlineBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose