Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pauselijke onderscheiding voor J.E. Castenmiller

gepubliceerd: donderdag, 15 januari 2009
Tijdens de Nieuw­jaars­re­cep­tie van het Luchthaven­pas­to­raat Schiphol op don­der­dag 15 januari, heeft Vica­ris Generaal Mgr. De Groot in het Stilte­cen­trum van Schiphol aan de heer Castenmiller, ex-burge­mees­ter van Uithoorn, de pau­se­lijke onder­schei­ding van Ridder in de Orde van de H. Silvester uit­gereikt.


Mgr. De Groot (links) wenst de heer Castenmiller geluk. Rechts diens echt­ge­note.
Hierbij waren van het Luchthaven­pas­to­raat de pastores, de be­stuurs­le­den en de vrij­wil­lige mede­wer­kers aanwe­zig, alsmede fami­lie­le­den van de gedecoreerde.

In zijn toe­spraak gaf Mgr. De Groot aan, dat de heer Castenmiller bijna 11 jaar bui­ten­ge­woon betrokken was bij het Luchthaven­pas­to­raat. Hij heeft veel tijd met hoge kwali­teit gestoken in de onder­steu­ning van dit pas­to­raat. Deze onder­schei­ding bij het afscheid van de heer Castenmiller onder­streept zijn grote ver­diensten voor het Luchthaven­pas­to­raat. In de loop van de jaren heeft hij nieuwe ini­tia­tie­ven ont­wik­keld, oplos­singen aan­ge­dragen en een blauwdruk voor de organi­sa­tie op papier gezet. Zijn inzet, gepaard gaande met en­thou­sias­me, in­te­gri­teit en des­kun­dig­heid, wer­den inge­ge­ven door een diep geloof in de blijde bood­schap van de Heer.

Om vorm te geven aan de dank­baar­heid heeft de voor­zit­ter van het R.K. bestuur van het Luchthaven­pas­to­raat Schiphol na contact met de Bis­schop van Haar­lem Am­ster­dam Mgr. J. Punt deze onder­schei­ding aan­ge­vraagd. Paus Bene­dic­tus XVI heeft besloten de heer J.E. Castenmiller te decoreren met deze ker­ke­lijke onder­schei­ding.

Speech voor de Nieuwjaarsreceptie Schipholpasto­raat 2009Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose