Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Speech voor de Nieuwjaarsreceptie Schipholpastoraat 2009

gepubliceerd: donderdag, 15 januari 2009


Dames en Heren,

Het is in functie van Vica­ris Generaal van het Bisdom Haar­lem, dat ik op deze langzamer­hand tra­di­tio­neel gewor­den receptie u allen een gezegend Nieuw­jaar 2009 wil toewensen. Deze wensen betreffen in het bij­zon­der de pastores, en mis­schien nog meer bij­zon­der het College voor vrij­wil­li­gers, welke dit pas­to­raat onder­steunen: ik wens u toe een vrucht­ba­re ac­ti­vi­teit in het voor ons liggende jaar 2009.

Daar deze jaar­lijkse receptie wordt geor­ga­ni­seerd ten gunste van een on­der­lin­ge ont­moe­ting, moet het Woord, dat ik wil spreken, kort zijn. De aan­lei­ding, dat ik u van­mid­dag toespreek wordt gevormd door de wens, om in een eni­ger mate bre­dere zet­ting nu de­fi­ni­tief afscheid te nemen van de heer Jos Castenmiller, lid, pen­ning­mees­ter en soms ook nog se­cre­ta­ris van het bestuur van de RK In­stel­ling Luchthaven­pas­to­raat Schiphol: hem te bedanken voor al zijn ac­ti­vi­teiten, gegeven aan de onder­steu­ning van dit cate­go­riaal pas­to­raat.

De inrich­ting van dit bij­zon­dere pas­to­raat op de Luchthaven Schiphol werd gesug­ge­reerd middels een schrijven van Kar­di­naal Gonfalonieri, prefect van de Congregatio Consistorialis, geda­teerd te Rome op 8 mei 1961: door de Bis­schop van Dode­waard ter hand geno­men en door Bis­schop Zwart­kruis middels de benoe­ming van pater J. Duin scj in 1975 ge­rea­li­seerd. Pater Duin zou later wor­den geassis­teerd door dominee Hooger­vorst: bei­den waren de eerste vormgevers van dit pas­to­raat. In feite­lijke zin zou dit betekenen, dat het Luchthaven­pas­to­raat Schiphol bestaat vanaf het jaar 1975, nu dus gedurende ongeveer 33 jaren.

Doordat in juri­dische zin voor de r.k. participant een rechts­persoon in het leven werd ge­roe­pen op 30 no­vem­ber 1987, kwamen er rond de r.k. pastor be­stuurs­le­den aan tafel zitten. De heer Castenmiller was gedurende de laatste 10 jaren lid, pen­ning­mees­ter en soms ook se­cre­ta­ris van het bestuur. Van hem nemen wij vandaag de­fi­ni­tief afscheid, echter, het is niet een­vou­dig om van hem afscheid te nemen. Middels een brief met date­ring 17 juni 2008 verleende ik hem eer­vol ont­slag uit zijn bestuur­lijke verant­woor­de­lijk­heid, maar enige tijd later, ontmoette ik hem, inge­ge­ven door omstan­dig­he­den, opnieuw aan de bestuurstafel.


Geachte heer Castenmiller,

Zoals gezegd bent u gedurende ongeveer 10 jaren dienst­baar geweest aan het Luchthaven­pas­to­raat Schiphol, niet alleen als lid en pen­ning­mees­ter van de rooms katho­lie­ke participant, maar op groeiende wijze ook aan het samen­wer­kings­ver­band van de pro­tes­tantse, Angli­caanse en katho­lie­ke par­ti­ci­pan­ten in dit pas­to­raat. Daarbij stond u voor ogen niet alleen een gezonde fi­nan­cile onder­bou­wing, maar ook een hel­dere organi­sa­tie van dit pas­to­raat op de Luchthaven Schiphol. Waar uw tweede voor­naam luidt Emanuel, hetwelk betekent: God met ons, werd uw dienst­baar­heid u inge­ge­ven door diep geloof in de Blijde Bood­schap van onze Heer als ook be­trok­ken­heid op Zijn kerk. Door de jaren heen mochten wij con­sta­te­ren, hoeveel kwanti­teit aan tijd en hoeveel kwali­teit aan zorg door u in de onder­steu­ning van dit pas­to­raat werd gestoken. En voor wat betreft de fi­nan­cin, n voor wat betreft de organi­sa­tie was u dikwijls de persoon, welke ini­tia­tie­ven ont­wik­kelde, oplos­singen aandroeg en een blauwdruk op papier zette.

Wij allen, hier aanwe­zig, willen u oprecht harte­lijk bedanken voor uw per­soon­lijke en­thou­sias­me, des­kun­dig­heid en tijd, gedurende deze jaren gegeven aan het scheppen van voor­waar­den voor dit pas­to­raat. Het is om vorm te geven aan onze dank­baar­heid, dat het bestuur van de RK In­stel­ling Luchthaven­pas­to­raat Schiphol contact heeft gezocht met de Bis­schop van Haar­lem Mgr. J. Punt. Een en ander met als re­sul­taat dat ik u, Josephus Emanuel Castenmiller mag mee­de­len, dat het paus Benedictis de XVI heeft behaagd u te decoreren met de ker­ke­lijke onder­schei­ding van Ridder in de Orde van de H. Sylvester. Proficiat!

Schiphol 15 januari 2009

Mgr. drs. M.J. de Groot
Vica­ris Generaal
Bisdom Haar­lem


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose