Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voortgang nieuwe automatisering parochies

gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2017
Voortgang nieuwe automatisering parochies

Pa­ro­chies in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie krijgen te maken met een nieuwe automati­se­ring. Onder meer Europese wet- en regel­ge­ving maakt dit nood­za­ke­lijk. De Europese Unie schrijft in privacywet­ge­ving voor dat mensen vanaf mei 2018 hun gegevens moeten kunnen inzien, waar deze bewaard wor­den. In het hui­dige Navision zou dit te inge­wik­keld wor­den.

De economen van de zeven Neder­landse bis­dom­men hebben daarom na onder­zoek en in overleg een nieuwe oplos­sing gevon­den die Navision zal gaan ver­vangen. In de nieuwe automatise­ring voor pa­ro­chies komen DocBase en Exact in de plaats voor Navision.

Aanmel­den pa­ro­chie via contact­for­mu­lier

Ver­schil­lende pa­ro­chies hebben zich al aangemeld voor de overgang naar DocBase en ExactOnline. De Project­groep nodigt pa­ro­chie­besturen die dat nog niet hebben gedaan uit om zich ook aan te mel­den. Zij kunnen dit doen door het contact­for­mu­lier op de speciale web­si­te in te vullen. Pa­ro­chie­besturen ont­van­gen een bevesti­ging van de aanmel­ding. Op een later moment volgt een lijst met vragen die voor de con­ver­sie van belang zijn. Als de pa­ro­chie deze heeft ingevuld kan de con­ver­sie zorg­vul­dig wor­den voor­be­reid. Aanmel­den voor de overgang is alleen moge­lijk via het formulier op de web­si­te.

Pre­sen­ta­tie

Op 18 sep­tem­ber en 4 ok­to­ber 2017 zijn twee intro­duc­tie­bij­een­komsten gehou­den in ons bisdom. De pre­sen­ta­tie is ook van deze web­si­te te down­loa­den

Voortgang

In de zomermaan­den is door ver­schil­lende werk­groepen hard gewerkt aan de voor­stel­len voor en de feite­lijke inrich­ting van de nieuwe software. Tijdens bij­een­komsten van de ver­schil­lende werk­groepen zijn voor­stel­len be­spro­ken, getest en waar nodig bij­ge­steld. Inmiddels zijn de werk­groepen samen­ge­voegd tot één grote werk­groep, waarin de inrich­ting van DocBase (en waar rele­vant ExactOnline) wordt be­oor­deeld en bij­ge­steld. Dit is, omdat de on­der­lin­ge samenhang van de ver­schil­lende modules steeds be­lang­rijker wordt in de uit­ein­delijke beoor­de­ling van de functionali­teit.

Meer in­for­ma­tie en aanmel­den
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose