Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

500 aanmeldingen voor bisdombedevaart Rome

Aanmelden kan nog één week

gepubliceerd: vrijdag, 23 januari 2015

Er zijn op dit moment ruim 500 de­fi­ni­tieve aanmel­dingen voor de bisdom­bede­vaart van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam naar Rome. Dit is inclusief 100 leden van het ka­the­drale koor. Deze pelgrimage or­ga­ni­seert het bisdom in samen­wer­king met reis­organi­sa­tie VNB in de mei­vakantie van 2015.

Voor de bus­reis (30 april t/m 9 mei 2015) zijn ruim 100 aanmel­dingen. Voor de vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) zijn 300 deel­ne­mers geregistreerd. Onder de hon­der­den deel­ne­mers zijn 29 jon­ge­ren, 16 tieners en 24 kin­de­ren (exclusief het ka­the­drale koor). Aanmel­den voor de bede­vaart kan nog tot 1 februari a.s.

Romebedevaart 2015Bis­schop Punt nodigt jong en oud uit om mee te gaan met hem en hulp­bis­schop Hendriks op pelgrimage naar Rome: “Tijdens deze bede­vaart zullen wij de bij­zon­dere sfeer van de eeuwige stad samen ervaren. Wij zullen de Eucha­ris­tie vieren in de grote kerken en er zal een au­diën­tie zijn met de paus. Na­tuur­lijk zullen wij ook genieten van al het schoon wat Rome ons biedt én van de Ita­li­aanse gast­vrij­heid.”

Wereld­kerk

Op het pro­gram­ma staan meer­dere hoogte­punten van deze bij­zon­dere stad en van de wereld­kerk. Onder andere een stads­wan­de­ling door het oude Rome en drie eucha­ris­tie­vie­ringen in drie grote kerken in Rome (St. Pieter, Il Gesù, St. Paulus buiten de Muren). Het ka­the­drale koor en een speciaal gevormd pelgrims­koor onder­steunen deze vie­rin­gen muzikaal. Ook is er gebeds­vie­ring (St. Jan van Lateranen), waarbij tieners en jon­ge­ren de muziek zullen ver­zorgen. Er zal op speciale wijze stil gestaan wor­den bij 70 jaar doden­her­den­king op 4 mei. Op drie dag­de­len zijn er de zoge­naamde pro­gram­ma sug­ges­ties, waarbij men op eigen gelegen­heid of samen met de pa­ro­chie of regio e.e.a. kan bezoeken. Ook bisdom/VNB bie­den dan een aantal pro­gram­ma sug­ges­ties aan.

Speciale doel­groepen

Voor tieners (14 t/m 17 jaar) is er een apart pro­gram­ma. Ze slapen op een eigen locatie in Rome en hebben een eigen pro­gram­ma. Op een aantal momenten haken ze aan bij het vol­was­se­nen­pro­gram­ma van de bede­vaart. Jon­ge­ren (18 t/m 30 jaar) en ge­zin­nen met kin­de­ren t/m 13 jaar sluiten samen met hun ouders aan bij de grote groep, maar hebben af en toe hun eigen pro­gram­ma­mo­menten. Groepen wor­den zo veel moge­lijk op regio inge­deeld (groep van ca. 35-40 personen).

Inschrijven voor de reis tot 1 februari a.s.

Kijk voor meer in­for­ma­tie over de bede­vaart op:

Inschrijven voor de reis kan tot 1 februari 2015 via reis­orga­ni­sa­tie VNB.

De kosten voor de 10-daagse bus­reis zijn € 999 en voor de 6-daagse vliegreis € 839. Voor kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren stu­de­rend t/m 25 jaar is er een speciale kor­tings­rege­ling (moge­lijk gemaakt door VNB, het bisdom en de pa­ro­chie). Zij betalen € 485 voor de bus­reis en € 325 voor de vliegreis.

Het is be­lang­rijk dat u goed ter been bent: een pro­gram­ma in Rome betekent veel lopen.

Ná 1 februari is in­schrij­ving op aan­vraag moge­lijk. Het is alleen niet zeker of dan het hui­dige tarief voor de reis gegaran­deerd kan wor­den.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen foto’s Fotoreportage
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiëntie Fotoreportage
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiëntie bij paus Franciscus Fotoreportage Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Foto’s gebedsviering Sint Jan van Lateranen Fotoreportage
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime Fotoreportage
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus Fotoreportage
zondag, 3 mei 2015Alvast wat foto’s van een bijzondere viering in de Sint Pieter Fotoreportage
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome Fotoreportage
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen Fotoreportage
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start Fotoreportage
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose