Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste promotiemateriaal bisdombedevaart beschikbaar

Beleven van het evangelie centraal tijdens bedevaart

gepubliceerd: dinsdag, 13 mei 2014

Afgelopen week von­den in Heems­kerk (6 mei), Noord-Scharwoude (7 mei) en Am­ster­dam Buitenvel­dert (8 mei) in­for­ma­tie­bij­een­komsten plaats over de bisdom­bede­vaart naar Rome. Het bisdom or­ga­ni­seert deze bede­vaart samen met reis­orga­ni­sa­tie VNB in de mei­va­kan­tie van 2015 naar Rome.

Rolbanner Romebedevaart 2015In de mid­dag wer­den met name pas­to­rale krachten geïn­for­meerd, in de avond  waren vooral vrij­wil­li­gers aanwe­zig. Van al deze personen is het de hoop dat ze “am­bas­sa­deur” wor­den van de bede­vaart in hun regio, pa­ro­chie. Het eerste pro­mo­tie­ma­te­riaal voor de bede­vaart – de posters, banner en een gebeds­kaar­tje – is inmiddels ook be­schik­baar. Dit ma­te­ri­aal is bij voor­keur te ver­krij­gen via de zojuist genoemde am­bas­sa­deurs.

Posters en banner

Tijdens de Chrisma vie­ring op 16 april jl. in de BAVO ka­the­draal van Haar­lem wer­den voor het eerst de banner, posters en gebeds­kaar­tje getoond, die de pro­mo­tie voor de bisdom­bede­vaart naar Rome onder­steunen. Daarna waren ze afgelopen week verkrijg­baar op de in­for­ma­tie­bij­een­komsten. Op de ene poster staat een afbeel­ding van het beeld van Petrus bovenop de Sint Pieter (en ook op de banner) en op de andere poster staat een afbeel­ding van Christus in de Sint Paulus  buiten de Muren. Het accent ligt niet op de mooie oude gebouwen van Rome, maar op Rome als plaats waar ont­moe­tingen kunnen plaats­vin­den.

Beleven van het evan­ge­lie

De hoop is dan ook dat de bisdom­bede­vaart als middel mag dienen om de on­der­lin­ge ver­bon­den­heid – in de pa­ro­chie/regio, tussen jong en oud en met het bisdom en de wereld­kerk – te ver­ster­ken. Dat is ook wat de bis­schop­pen bena­drukten, die aanwe­zig waren op de in­for­ma­tie­bij­een­komsten. Mgr. Hendriks: “Er is de afgelopen tijd veel ver­ga­derd in het kader van de fusies. Nu is het moment om iets te doen aan het beleven van het evan­ge­lie”.

Am­bas­sa­deurs

Aan elke pa­ro­chie(regio) is gevraagd één of twee mensen te vragen om als am­bas­sa­deur te func­tio­ne­ren m.b.t. de bede­vaart. Van de meeste regio’s/pa­ro­chies waren één of meer­dere am­bas­sa­deurs aanwe­zig op één van de in­for­ma­tie­bij­een­komsten. Op deze wijze kan via de am­bas­sa­deurs en pas­to­rale krachten ver­dere in­for­ma­tie en pro­mo­tie in de pa­ro­chie(regio) plaats­vin­den. Mocht u am­bas­sa­deur willen zijn voor deze bede­vaart in uw pa­ro­chie(regio) en de bij­een­komsten van vorige week gemist hebben? Neemt u dan contact op met uw pasto(o)r.

Posters en gebedskaarten Romebedevaart 2015

Be­stel­len van de posters

Bij voor­keur via de am­bas­sa­deur van de bede­vaart in uw regio, kunnen de pro­mo­tie­ma­te­rialen besteld wor­den. Er zijn twee posters be­schik­baar: één met het Petrus beeld en één met de Christus mozaïek. Posters kunt u gratis aan­vra­gen bij VNB: Emke de Bruijn, tel 073-681 81 22 of een mail sturen naar: emke.debruijn@vnbpelgrims­reizen.nl

Be­stel­len van de banner en het gebeds­kaar­tje

Per regio is er één gratis banner be­schik­baar. De kosten van extra banners bedragen € 65 inclusief verzend­kos­ten. Gebeds­kaar­tjes zijn gratis. De banners en gebeds­kaar­tjes zijn aan te vragen via: bede­vaart@bisdomhaarlem-amster­dam.nl Graag uw naam en regio vermel­den.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de bede­vaart kunt u dus inwinnen via de am­bas­sa­deur in uw pa­ro­chie of regio.  Meer in­for­ma­tie over de reis zelf zal in juni bekend wor­den. De fol­ders met de de­fi­ni­tieve prijzen en meer in­for­ma­tie over het precieze pro­gram­ma van de bede­vaart zullen dan ook be­schik­baar zijn. Bovendien zal dan de in­schrij­ving voor de reis geopend wor­den.



Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaart



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose