Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitnodiging bisschop om mee te gaan op bedevaart naar Rome

Meivakantie 2015

gepubliceerd: woensdag, 12 maart 2014

Mgr. Punt nodigt u uit voor de bedevaart naar RomeIn het maart­num­mer van het bisdom­blad Samen Kerk roept Mgr. Punt de Haar­lemse gelo­vi­gen – ook diegenen die niet zo kerk betrokken zijn – op om met hem en zijn hulp­bis­schop Mgr. Hendriks mee te gaan op bede­vaart naar Rome in de mei­va­kan­tie van 2015. In samen­wer­king met reis­orga­ni­sa­tie VNB wordt in die periode een 10-daagse bus­reis (30 april t/m 9 mei 2015) en een 6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome geor­ga­ni­seerd. De organi­sa­tie van de reis is inmiddels in volle gang.

Be­trok­ken­heid ver­gro­ten en saam­ho­rig­heid ver­ster­ken

De bis­schop schrijft onder meer in het bisdom­blad: “De hulp­bis­schop en ikzelf zullen met u deze bede­vaart gaan maken en willen u van harte uit­no­di­gen om met ons mee te gaan op deze bede­vaart.” Het is de hoop van de bis­schop­pen dat deze bede­vaart mag bijdragen aan levende en betrokken geloofs­ge­meen­schappen in ons bisdom en de saam­ho­rig­heid extra zal ver­ster­ken. Er zal dan ook ge­pro­beerd wor­den om mensen uit dezelfde regio zoveel moge­lijk bij elkaar in een groep en de accommodaties onder te brengen. De bis­schop­pen hopen ook dat de deel­ne­mers aan de bede­vaart zich meer verbon­den zullen weten met de Kerk van alle eeuwen, de wereld­kerk en het bisdom.

Speciaal ook voor jon­ge­ren en ge­zin­nen

De bis­schop­pen willen ook met name de jon­gere leef­tijds­groep uit­no­di­gen om met deze bede­vaart mee te gaan. Voor deze leef­tijds­groep zal dan ook kor­ting op de reissom moge­lijk zijn. Hierover zal nadere in­for­ma­tie komen. Tieners en jon­ge­ren zullen hun eigen pro­gram­ma momenten samen hebben. Ook wordt er ge­pro­beerd om in het pro­gram­ma reke­ning te hou­den met ouders met kin­de­ren. Dit neemt niet weg, dat een pro­gram­ma in Rome veel lopen betekent, het is dus wel be­lang­rijk voor deze bede­vaart, dat mensen goed ter been zijn.

Eeuwige stad

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015 Op het pro­gram­ma staan meer­dere hoogte­pun­ten van deze bij­zon­dere stad en van de wereld­kerk. Met de woor­den van de bis­schop: “ Tijdens deze bede­vaart zullen wij de bij­zon­dere sfeer van de eeuwige stad samen ervaren. Wij zullen de Eucha­ris­tie vieren in de grote kerken en er zal een au­diën­tie zijn met de Paus. Na­tuur­lijk zullen wij ook genieten van al het schoon wat Rome ons biedt en wij mogen de Ita­li­aanse gast­vrij­heid na­tuur­lijk niet vergeten.”

Am­bas­sa­deurs en reis­lei­ders/gidsen

Begin februari hebben de pas­to­rale krachten en de pa­ro­chie­besturen meer in­for­ma­tie over deze bede­vaart ont­van­gen.

Aan elke pa­ro­chie(regio) is gevraagd één of twee mensen te vragen om contact­persoon of am­bas­sa­deur te func­tio­ne­ren m.b.t. de bede­vaart. Op dins­dag 6 mei (Heems­kerk), woens­dag 7 mei (Noord-Scharwoude) en don­der­dag 8 mei (Am­ster­dam) a.s. zijn bij­een­komsten gepland om deze contact­personen of am­bas­sa­deurs te in­for­meren. Ook de pas­to­rale krachten zullen op die dagen - in de mid­da­gen – nader geïn­for­meerd wor­den over de bede­vaart. Op deze wijze kan via de am­bas­sa­deurs en pas­to­rale krachten ver­dere in­for­ma­tie en pro­mo­tie in de pa­ro­chie(regio) plaats­vin­den.

Mocht u am­bas­sa­deur willen zijn voor deze bede­vaart in uw pa­ro­chie(regio)? Neemt u dan contact op met uw pasto(o)r.

Ook is het verzoek gedaan aan elke pa­ro­chie(regio), om geschikte reis­lei­ders/ gidsen door te geven.

Meer in­for­ma­tie

Bisdom Haarlem-Amsterdam Romebedevaart 2015Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose