Bisdom Haarlem-Amsterdam


Landelijke Open Kerkendag

gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2023

Op tweede pinkster­dag, 29 mei 2023, vindt de lan­de­lijke Open Kerken­dag plaats. Dit Zeeuws / Brabantse ini­tia­tief spreidt de vleugels uit en gaat voor het eerst lan­de­lijk. Tijdens deze dag hoopt Stich­ting Open Kerken zoveel moge­lijk van de kerk­ge­bouwen die Neder­land rijk is onder de aan­dacht te brengen bij een breed publiek. De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen steunen het ini­tia­tief en hebben de moge­lijk­heid om mee te doen bij de pa­ro­chies onder de aan­dacht gebracht.

Groot cultureel, his­to­risch en maat­schap­pe­lijk belang

Stich­ting Open Kerken schrijft: “De lan­de­lijke Open Kerken­dag is in het leven ge­roe­pen om het grote culturele,- his­to­rische en maat­schap­pe­lijke belang van kerk­ge­bouwen onder de aan­dacht te brengen. Het Neder­landse land­schap wordt ge­ken­merkt door torenspitsen en kerken. Deze gebouwen behoren tot ons be­lang­rijk­ste cultuurbezit. De toe­komst van dit reli­gi­eus erf­goed staat echter onder druk door het afnemend kerk­be­zoek, maar ook recente ont­wik­ke­lingen met betrek­king tot de energie­cri­sis maken dat steeds meer kerk­ge­bouwen de deuren sluiten.”

“De lan­de­lijke Open Kerken­dag wil zoveel moge­lijk mensen op een open en onge­dwon­gen manier kennis laten maken met kerk­ge­bouwen, ongeacht deno­mi­na­tie of (her)bestem­ming. Door deze te leren kennen ont­staat waar­de­ring. Waar­de­ring is de grond­slag onder een ge­za­men­lijke inzet en be­trok­ken­heid bij de toe­komst van gebouwen met een rijke ge­schie­de­nis,” aldus de Stich­ting.

Thema: Kerkinterieurs

Tijdens de Open Kerken­dag 2023 ligt de nadruk op kerkinterieurs van­wege de rijkdom waar het gaat om kunst en cultuur. Doel is om de bezoekers kennis te laten maken met deze schatten in een omge­ving van rust en een gevoel van eeuwen. Om deze reden onder­steunt ook de Rijks­dienst voor het Cultureel Erfgoed dit ini­tia­tief.

Deel­ne­mende kerken wor­den aan­gera­den om ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren rondom het thema kerkinterieurs tij­dens de Open Kerken­dag. Kerken zijn overigens niet verplicht om ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren. Het openstellen van een kerk­ge­bouw voor publiek is al voldoende om deel te nemen aan de Open Kerken­dag.

Hoe kunnen kerken meedoen?

Een deel­ne­mend kerk­ge­bouw kan wor­den aangemeld via de web­si­te. Aan deelname en samen­wer­king met Stich­ting Open Kerken zijn geen kosten verbon­den. Met eventuele vragen en/of opmer­kingen kan wor­den gemaild:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose