Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppenconferentie kiest Permanente Raad

gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
foto: Ramon Mangold
De bisschoppenconferentie in 2019
De bisschoppenconferentie in 2019

De Neder­landse bis­schop­pen hebben in hun ver­ga­de­ring van 14 sep­tem­ber 2021 de leden van de Per­ma­nente Raad gekozen: een voor­zit­ter en een vicevoor­zit­ter plus een lid. De hui­dige leden, die in 2016 wer­den gekozen, zijn herkozen.

Mgr. J.H.J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, is herkozen als voor­zit­ter en mgr. J.W.M. Liesen, bis­schop van Breda, als vicevoor­zit­ter. Samen met mgr. G.J.N. De Korte, bis­schop van ’s-Hertogen­bosch en even­eens herkozen, vormen zij ook de ko­men­de vijf jaar de Per­ma­nente Raad van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. De Per­ma­nente Raad bereidt maan­de­lijks de ver­ga­de­ring van de ge­za­men­lijke bis­schop­pen voor.

Alle bis­schop­pen in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie vormen samen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Dit is een per­ma­nent overlegor­gaan, waarin de bis­schop­pen op uit­een­lo­pende terreinen overleggen en ge­za­men­lijk bepaalde pas­to­rale taken uit­oefe­nen. Lid van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zijn de zeven resi­de­rende bis­schop­pen, de bis­schop van het legeror­di­na­ri­aat, hulp­bis­schoppen en titulaire bis­schop­pen die een functie vervullen in de Neder­landse kerk­pro­vin­cie. De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie wordt onder­steund door het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK).

Refe­rent­schap

De leden van Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hebben namens de con­fe­ren­tie allen een of meer­dere refe­rent­schappen. Een refe­rent­schap behelst een bepaalde beleids­sec­tor. De bis­schop-referent bereidt het beleid namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie in die sector voor en on­der­houdt de nodige contacten met personen en organi­sa­ties die op het be­tref­fen­de beleids­ter­rein werk­zaam en betrokken zijn.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose