Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuw model privacyverklaring parochies

Herzien met het oog op streaming van vieringen

gepubliceerd: maandag, 25 januari 2021

Om pa­ro­chies te helpen bij het opstellen van hun privacy­ver­kla­ring is er een model-privacy­ver­kla­ring voor pa­ro­chies be­schik­baar. Dit model is in januari 2021 herzien met het oog op het streamen van ker­ke­lijke vie­rin­gen. Met deze model-privacy­ver­kla­ring heeft de pa­ro­chie een goed instru­ment in han­den om mensen te in­for­meren over welke gegevens de pa­ro­chie verzamelt en waarom dit gebeurt.

Deze privacy­ver­kla­ring is een model-do­cu­ment. Dit betekent dat het pa­ro­chie­bestuur de privacy­ver­kla­ring kan aanpassen en uit­ein­delijk zelf moet vaststellen.

De gel­dende privacy­regels schrijven voor dat mensen in hel­dere en be­grij­pe­lijke taal wor­den geïn­for­meerd over wat er met hun gegevens gebeurt. In de herziene model-privacy­ver­kla­ring zijn een aantal on­der­wer­pen verdui­de­lijkt of met voor­beel­den toe­ge­licht. De pa­ro­chies wordt geadviseerd de privacy­ver­kla­ring voor de eigen pa­ro­chie vast te stellen en dan direct op de pa­ro­chie­web­site te plaatsen.

In de on­der­staan­de situaties wordt de privacy­ver­kla­ring door de pa­ro­chie aan een betrok­ke­ne overhan­digd (dit kan ook digi­taal, bij­voor­beeld via e-mail):

  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmel­ding voor het sacra­ment van het Doopsel;
  • Aan vol­was­se­nen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
  • Aan de huwe­lijks­kan­di­daat(aten) indien hij of zij niet is inge­schre­ven in de leden­ad­mi­ni­stra­tie van de R.-K. Kerk;
  • Aan contact­personen opgeno­men in het nabe­staan­den en/of begraaf­plaats­re­gis­ter (graf­rechten) indien de contact­persoon niet is inge­schre­ven in de leden­ad­mi­ni­stra­tie van de R.-K. Kerk;
  • Aan de vrij­wil­li­ger, indien de vrij­wil­li­ger niet is inge­schre­ven in de leden­ad­mi­ni­stra­tie van de R.-K. Kerk.

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose