Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie Kerkbalans presentatie online

Uitkomsten onderzoek naar o.a. kerk in coronatijd

gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2021

De lan­de­lijke pers­con­fe­ren­tie van Actie Kerk­ba­lans wordt ver­plaatst van 15 naar 22 januari. Dit heeft de organi­sa­tie besloten in ver­band met de hui­dige corona­maat­re­ge­len. Op deze geheel digitale pers­con­fe­ren­tie presen­teert Actie Kerk­ba­lans de uit­kom­sten van een groot opgezet onder­zoek dat is gedaan door onder­zoeks­bu­reau Citisens. Er is daarin gevraagd naar de bele­ving van kerk­gan­gers van hun kerk in corona­tijd en ook naar de geefbereid­heid van de deel­ne­mers.

De in totaal plusminus 2.000 res­pon­denten komen uit de vier deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen van Actie Kerk­ba­lans, te weten de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, de Oud-Katho­lie­ke Kerk en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te.

Spreker is Frank van Kooten van bureau Citisens over het onder­zoek. Verder geven mgr. Gerard de Korte, bis­schop van Den Bosch en referent namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor Kerk en Samen­le­ving en dominee Trinette Verhoeven, classispredi­kant van de PKN Classis Utrecht een reactie op het onder­zoek en de bete­ke­nis er van voor de kerk in deze tijd.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose