Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie Kerkbalans doet onderzoek

Betrokkenheid kerkgangers in Corona-tijd

gepubliceerd: donderdag, 12 november 2020

Door de maat­regelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zich­zelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk - al dan niet via in­ter­net - een be­lang­rijke plek van verbin­ding. Deze bij­zon­dere tijd heeft Actie Kerk­ba­lans doen besluiten om juist nu onder­zoek te doen naar de be­trok­ken­heid van kerk­gan­gers bij hun plaat­se­lijke kerk. Gedurende de maand no­vem­ber zal onder­zoeks­bu­reau Citisens kerk­le­den en pa­ro­chi­anen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onder­zoek.

Wat is de kerk voor u?

De basis­vraag van het onder­zoek is: Wat is de kerk voor u? Ongeveer de helft van de chris­te­nen in Neder­land geeft aan betrokken te zijn bij een kerk. Voor de één is een weke­lijks bezoek aan een vie­ring of kerk­dienst vaste prik. De ander komt er af en toe vooral om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor ie­der­een op een andere manier van waarde.

‘Maar wat is de kerk voor u? Op welke manier draagt u bij aan uw ge­meen­te of pa­ro­chie? En op welke manier volgt u uw kerk in deze Covid-19 tijd?’ wordt in het onder­zoek gevraagd.

De or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans (die in 2021 gehou­den wordt onder het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’) kijken vol ver­wach­ting uit naar de uit­kom­sten. Verwacht wordt dat de onder­zoeksre­sul­taten inzicht geven in de rol van de kerk voor chris­te­nen vandaag en in de toe­komst.

Uit­no­di­ging voor deelname

Kerk­le­den wor­den van harte uit­ge­no­digd om mee te doen met dit online onder­zoek via de web­si­te:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose