Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vernieuwde website voor CIO

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

gepubliceerd: maandag, 3 augustus 2020
Vernieuwde website voor CIO

Het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken (afgekort CIO) heeft de web­si­te vernieuwd. Op deze site is een over­zicht te vin­den van wat dit samen­wer­kings­ver­band van 29 chris­te­lijke kerk­ge­noot­schappen en twee joodse ge­meen­schappen doet. Het CIO behar­tigt voor de leden de gemeen­schap­pe­lijke belangen bij de (rijks)over­heid. Zo voerde CIO in de afgelopen maan­den voort­du­rend overleg met de minister van Justitie & Vei­lig­heid en tevens verant­woor­de­lijk voor de ere­diensten, F. Grapperhaus, in ver­band met Covid-19.

Het CIO bespreekt en behandeld zo veel meer zaken gelegen op het terrein van Kerk en Over­heid, die door de participerende Kerken wor­den ingebracht. Ver­schil­lende on­der­wer­pen met bij­ho­rende taken zijn ver­deeld over een aantal com­mis­sies:

com­mis­sie deel­taak
CIO-J voor de gees­te­lij­ke ver­zor­ging in de inrich­tingen van het Ministerie van Justitie
CIO-M voor de gees­te­lij­ke ver­zor­ging binnen de krijgs­macht
CIO-G voor de gees­te­lij­ke ver­zor­ging in de ge­zond­heids­zorg
CIO-K voor alle regel­ge­ving die betrek­king heeft op hetgeen gebeurt in of met de ker­ke­lijke gebouwen
CIO-O voor het gods­dienst­on­der­wijs op de open­ba­re basis­scho­len

Dage­lijks bestuur

Daar­naast is er het moderamen van het CIO dat verge­lijk­baar is met een dage­lijks bestuur. Het Moderamen ver­ga­dert zes keer per jaar. Tijdens de ver­ga­de­ringen wor­den de voor­zit­ters van de Com­mis­sies per toerbeurt uit­ge­no­digd om toe te lichten waar zij zich mee bezig­hou­den. Vier keer per jaar komt ook de Plenaire Ver­ga­de­ring bij elkaar, die is samen­ge­steld uit ver­te­gen­woor­digers van de 31 leden.

Naast de Moderamen­ver­ga­de­ringen en de Plenaire Ver­ga­de­ring wor­den er Expert­mee­tings geor­ga­ni­seerd over thema’s als ANBI (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling) en de AVG (Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming). Jaar­lijks wordt er ver­der een zogeheten Klooster­kerk­ge­sprek gehou­den. Aan dit gesprek nemen bewindslie­den uit Eerste en Tweede Kamer deel. Onaf­han­ke­lijk voor­zit­ter van het CIO is drs. Jaap Smit (PKN). Se­cre­ta­ris is mr. drs. Daniëlle Woesten­berg MA MA (R.-K. Kerk).

Website
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose