Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie Kerkbalans en de AVG

Antwoorden op veelgestelde vragen

gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020

De campagne­tijd voor Actie Kerk­ba­lans is voorbij. Som­mi­ge pa­ro­chies hebben naar aan­lei­ding van deze actie vragen gekregen van kerk­le­den, gerela­teerd aan de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG).

De ant­woor­den op deze vragen zijn van belang voor alle pa­ro­chies. De be­lang­rijk­ste vragen en ant­woor­den zijn:

Mag de Actie Kerk­ba­lans nog wel op grond van de AVG?

Ja, de pa­ro­chie mag haar leden bena­de­ren voor deelname aan de Actie Kerk­ba­lans. Is iemand lid van de geloofs­ge­meen­schap dan mag hij of zij bena­derd wor­den voor een bijdrage. De AVG verbiedt dit niet. Bij het or­ga­ni­se­ren en uit­voeren van Actie Kerk­ba­lans gebruikt de pa­ro­chie per­soons­ge­ge­vens uit de R.-K. leden­ad­mi­ni­stra­tie van de pa­ro­chie. De pa­ro­chie is na­tuur­lijk gehou­den om hiermee zorg­vul­dig om te gaan zoals de AVG van elke in­stel­ling of organi­sa­tie vraagt.

Welke regels zijn van toepas­sing op het or­ga­ni­se­ren van Actie Kerk­ba­lans?

De regels van de AVG – over bij­voor­beeld zorg­vul­dig­heid, vei­lig­heid en tran­spa­ran­tie – zijn ook van toepas­sing op de pa­ro­chie als zij Actie Kerk­ba­lans or­ga­ni­seert. Daar­naast zijn er ker­ke­lijke regels van toepas­sing zoals het Alge­meen Regle­ment bescher­ming per­soons­ge­ge­vens pa­ro­chies. Dit is een rege­ling die in heel de Neder­landse R.-K. Kerk­pro­vin­cie geldt.

Gaan de vrij­wil­li­gers die bij kerk­le­den aan de deur komen wel goed om met de gevraagde per­soons­ge­ge­vens?

Het is be­lang­rijk dat de pa­ro­chie de vrij­wil­li­gers die betrokken zijn bij Actie Kerk­ba­lans in­for­meert over het feit dat zij met per­soons­ge­ge­vens werken. Vaak ook met finan­ciële gegevens. Zoals be­grij­pe­lijk is, willen ook de pa­ro­chi­anen die bena­derd wor­den voor Actie Kerk­ba­lans, dat hier zorg­vul­dig mee wordt omge­gaan.

Vrij­wil­li­gers die helpen bij Actie Kerk­ba­lans mogen de gegevens op de loop­lijsten of for­mu­lie­ren alleen recht­streeks delen met de pa­ro­chie­ad­mi­ni­stra­tie. Vrij­wil­li­gers mogen de for­mu­lie­ren niet thuis laten slin­geren of bewaren. Die for­mu­lie­ren moeten ze zorg­vul­dig verzamelen (en in bij­voor­beeld in een en­ve­lop­pe bewaren, niet zicht­baar voor der­den) en dan na afloop van de Actie Kerk­ba­lans naar het pa­ro­chie­secre­ta­riaat brengen.

Wat doet de pa­ro­chie met het Kerk­ba­lans­for­mu­lier dat een kerklid opstuurt?

De for­mu­lie­ren wor­den ver­werkt in de finan­ciële admi­ni­stra­tie en daarna gear­chi­veerd en na zeven jaar vernie­tigd.

Wat gebeurt er als de pa­ro­chie for­mu­lie­ren of loop­lijsten kwijtraakt?

Als for­mu­lie­ren of loop­lijsten waarop per­soons­ge­ge­vens staan kwijt raken, moeten er passende maat­regelen wor­den getroffen. De pa­ro­chie moet dan onder­zoeken of er sprake is van een datalek. Hier­voor geldt op grond van de AVG en het Alge­meen Regle­ment Bescher­ming Per­soons­ge­ge­vens Pa­ro­chies een vaste pro­ce­dure. Pa­ro­chies die willen weten wat ze in dat geval moeten doen, kunnen hier in­for­ma­tie over datalekken vin­den.

Als iemand zich heeft laten uit­schrij­ven bij de R.-K. Kerk, maar hij of zij krijgt nog wel post over Kerk­ba­lans, wat kan deze persoon dan het beste doen?

In dat geval is het het beste contact op te nemen met het se­cre­ta­riaat van de be­tref­fen­de pa­ro­chie met het verzoek om ver­wij­de­ring uit de plaat­se­lijke admi­ni­stra­tie. De pa­ro­chie kan dan controleren of de uit­schrij­ving wel goed is ver­werkt. Het kan zijn dat er iets mis is gegaan bij de uit­schrij­ving. Dat is vervelend en moet dan na­tuur­lijk wor­den her­steld.

 

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose