Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Monique Braspenning volgt Liesbeth Sanders op

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

gepubliceerd: woensdag, 1 januari 2020
Mw. mr. Monique Braspenning
Mw. mr. Monique Braspenning

Mw. mr. Monique Braspen­ning volgt per 1 januari 2020 mw. mr. Liesbeth Sanders op als meld­punt­func­tio­na­ris bij het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag RKK.

Mensen die een vraag hebben, een sig­naal of klacht over grens­over­schrij­dend gedrag binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, kunnen bij het Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag RKK terecht. Het Meld­punt is op ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en het bestuur van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) inge­steld.

De meld­punt­func­tio­na­ris is het aanspreek­punt voor vragen, signalen of klachten. Samen met mel­ders kijkt de meld­punt­func­tio­na­ris:

  • of en hoe is ge­pro­beerd om de klacht met de mel­der en met andere betrok­ke­nen te bespreken en zo moge­lijk op te lossen
  • of de mel­der behoefte heeft aan medische, psy­chi­sche of pas­to­rale hulp
  • welke juri­dische moge­lijk­he­den er zijn om de klacht aan de orde te stellen (civiel­rechte­lijk of canoniek­rechte­lijk)
  • welke moge­lijk­he­den er zijn om een klacht onder de aan­dacht te brengen van onze Klachten­com­mis­sie

Mw. mr. Monique Braspen­ning was eer­der werk­zaam als juri­disch mede­wer­ker en griffier van de Klachten­com­mis­sie van het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK. De afgelopen jaren was zij de vaste ver­vangster van Liesbeth Sanders. Naast haar werk­zaam­he­den als meld­punt­func­tio­na­ris is mw. Braspen­ning werk­zaam als plaats­ver­van­gend se­cre­ta­ris bij het Regio­naal Tucht­col­lege voor de Ge­zond­heids­zorg in Den Haag.

Mw. mr. Liesbeth Sanders startte in 2011 als juri­disch se­cre­ta­ris bij de des­tijds te vormen Klachten­com­mis­sie van het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK, waar ze vanaf 1 januari 2015 de functie van Hoofd van het Meld­punt Seksueel Mis­bruik RKK vervulde. In 2015 werd ze meld­punt­func­tio­na­ris bij het nieuwe R.-K. Meld­punt Grens­over­schrij­dend Gedrag. Zij heeft nu de functie van bestuurs­secre­taris aanvaard bij de Centrale Raad van Beroep, een van de vier hoogste bestuurs­rechters in Neder­land.

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose