Bisdom Haarlem-Amsterdam


Procedure voor gratis VOG aangepast

gepubliceerd: woensdag, 2 oktober 2019
Procedure voor gratis VOG aangepast

Per 1 juli 2019 kunnen pa­ro­chies zelf gratis Ver­kla­ringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) aan­vra­gen voor bepaalde groepen vrij­wil­li­gers. De aan­vraag vindt plaats via de web­si­te www.gratisvog.nl. Daarvoor is het onder meer nodig dat pa­ro­chies inzichte­lijk maken welk preventie­be­leid er wordt gevolgd als het gaat om seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag. De bestaande aan­vraag­pro­ce­du­re is op een be­lang­rijk punt ge­wij­zigd.

Om gebruik te maken van deze gratis-VOG-rege­ling dient op de web­si­te van de pa­ro­chie te wor­den vermeld dat de pa­ro­chie het preventie­beleid inzake seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk han­teert. Bij deze vermel­ding op de pa­ro­chie­web­site kan dan met een link verwezen wor­den naar ver­dere uitleg op een speciale pagina over Preventie­be­leid op rkkerk.nl.

De pa­ro­chie kan daarvoor bij­voor­beeld de volgende tekst op de pa­ro­chie­web­site plaatsen:

Als pa­ro­chie NN volgen wij het preventie­be­leid inzake seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk zoals vermeld op de web­si­te www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/prak­tische-in­for­ma­tie-voor-bisdom­paro­chie/preventie­be­leid

Het is dus niet voldoende als de aanvra­ger van gratis VOG’s namens de pa­ro­chie alleen in het online aan­vraag­for­mu­lier de link naar de web­si­te van de Kerk­pro­vin­cie plaatst. Ook op de eigen web­si­te moet voldoende dui­de­lijk zijn dat de pa­ro­chie het preventie­be­leid van de R.-K Kerk volgt.

 

(tekst en illus­tra­tie over­ge­no­men van rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose