Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Aanstelling

Gedragscode

Besturencursus

Onderscheidingen

Veiligheid

Contact

Contactpersoon onderscheidingen:

Contactpersoon algemeen:

Vrijwilligers - Onderscheidingen

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018

De Rooms-katho­lie­ke kerk kent sinds lange tijd de gewoonte om voor ver­dienste­lijke leden van de geloofs­ge­meen­schap een ker­ke­lijke onder­schei­ding aan te vragen. Er wordt on­der­scheid gemaakt tussen pau­se­lijke onder­schei­ding, rid­derordes en onder­schei­dingen voor kerkmusici.

Bij de aan­vraag wordt spe­ci­fiek aan­dacht besteed aan de na­druk­ke­lijke bele­ving van het geloof door de kan­di­daat, aan­toon­baar in het dage­lijks doen en laten, en het onbe­spro­ken gedrag. Gewijde personen komen niet in aanmer­king voor een pau­se­lijke onder­schei­ding of rid­derorde. Reli­gi­euzen kunnen alleen in aanmer­king komen als hun overste daar goed­keu­ring voor verleent; zij komen alleen in aanmer­king voor een onder­schei­ding als Bene Merenti of Pro Ecclesia et Pontifice.

Aan de onder­schei­dingen zijn kosten verbon­den, van­wege het maken en het verzen­den van de stukken. Het duurt door­gaans minimaal zes maan­den voordat een aan­vraag is afge­handeld. Aanvragen kunnen inge­diend wor­den middels het aan­vraag­for­mu­lier, bij­ge­voegd met een Engels­ta­lig Curriculum Vitae en een aanbevelings­brief van de pastoor/overste en van de aanvra­gers.

Neem voor actuele in­for­ma­tie over de tijdsduur van de aan­vraag­pro­ce­du­re en de kosten contact op met het se­cre­ta­riaat.

Het Ereteken van Sint Bavo

Het Ereteken van Sint Bavo is een onder­schei­ding van de Kerk van Haar­lem-Am­ster­dam welke is inge­steld door Mgr. Dr. J.M. Punt en wordt dan ook verleend door de Bis­schop­pen van Haar­lem-Am­ster­dam. Het Ereteken is inge­steld om diegenen te on­der­schei­den die zich, minimaal 12½ jaar, op een bij­zon­dere manier ver­dienste­lijk hebben gemaakt voor de Kerk van Haar­lem-Am­ster­dam. Dit kan zijn op Pa­ro­chieel, Deke­naal of Dio­ce­saan niveau.

Criteria

 1. Mensen die vrij­wil­li­ger/mede­wer­ker zijn van de Kerk in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
 2. Minimaal 12½ jaar inzet voor de Kerk in ons bisdom

Bene Merenti

De onder­schei­ding Bene Merenti (Goede ver­diensten) werd inge­steld door paus Pius IX en was een kruis ter belo­ning van mili­tai­re ver­diensten. De onder­schei­ding Bene Merenti wordt verleend aan personen die ‘minimaal 35 jaar oud zijn en zich minstens 10 jaar langdurige op geringe, doch op­val­lend ver­dienste­lijke wijze in lokaal ver­band inzetten voor Kerk en samen­le­ving’.

De medaille heeft een lagere status dan een rid­derorde van de Heilige stoel maar zij wordt net als deze gedragen. 

Criteria

 1. Mensen van minimaal 35 jaar oud
 2. Minimaal 10 jaar op op­val­lend ver­dienste­lijke wijze hebben ingezet voor Kerk en samen­le­ving, ongeacht bisdom

Pro Ecclesia et Pontifice

Pro Ecclesia et Pontifice (Voor Kerk en Paus) is een pau­se­lijke onder­schei­ding voor bewezen diensten aan de Rooms-Katho­lie­ke Kerk of het Rooms-Katho­lie­ke geloof. De onder­schei­ding is inge­steld op 17 juli 1888 door paus Leo XIII, ter gelegen­heid van zijn 50-jarig pries­ter­jubi­leum. De medaille wordt uit­gereikt aan katho­lie­ke gelo­vi­gen van ten minste 45 jaar oud, die zich gedurende ten minste 25 jaar ver­dienste­lijk hebben gemaakt voor het katho­lie­ke geloof of de Kerk. Het is het hoogste ereteken dat een leek kan ont­van­gen van de Paus. De medaille komt in het protocol van het Vati­caan na de vijf Pau­se­lijke rid­deror­den.

Criteria

 1. Mensen van minimaal 45 jaar oud
 2. Minimaal 25 jaar ver­dienste­lijk hebben gemaakt voor R.-K. Kerk en haar geloof
 3. Rooms-Katho­liek, niet in loon­dienst bij een onder­deel van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, niet gewijd

Ridder/Commandeur in de Orde van St. Sylvester

De Orde van Sint Sylvester (Ordo Sanctus Silvestris Papae) is een rid­derorde voor leken (=niet gewijde personen) van de Heilige Stoel. De rid­derorde werd in 1841 als een rid­derorde met de gra­den van Ridder en Commandeur inge­steld door Paus Gregorius XVI en is vernoemd naar Paus Sylvester I, die van 314 tot 335 na Christus paus was en keizer Constan­tijn de Grote zou hebben gedoopt.

Het rid­der­schap van de orde wordt toegekend aan katho­lie­ken en niet-katho­lie­ken die zich in regio­naal of dio­ce­saan ver­band bij­zon­der ver­dienste­lijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk, met name voor het apos­to­laat. Het commandeur­schap (met of zon­der ster) kan wor­den gevraagd wanneer de bete­ke­nis van de ver­diensten zich minstens op dio­ce­saan niveau uitstrekt of als be­vor­de­ring na een reeds toegekend rid­der­schap.

Criteria rid­der­schap

 1. Rooms-Katho­lie­ken en niet Rooms-Katho­lie­ken
 2. Regio­naal of dio­ce­saan ver­band bij­zon­der ver­dienste­lijk gemaakt voor Kerk en/of geloof (apos­to­laat)

Criteria commandeur­schap

 1. Bete­ke­nis van de ver­diensten strekken zich minstens op dio­ce­saan niveau uit
 2. Of als be­vor­de­ring na toegekend rid­der­schap

Ridder/Commandeur in de Orde van St. Gregorius

De Orde werd op 1 sep­tem­ber 1831 door Paus Gregorius XVI inge­steld als een belo­ning voor de te hulp geschoten Oos­ten­rijkse officieren en de tij­dens het revolutie­jaar 1830 trouw ge­ble­ven inwoners van de Pau­se­lijke staat. De naam ver­wijst naar de mach­tige mid­del­eeuwse Paus Gregorius I (590-604).

De Orde van St. Gregorius wordt, ongeacht geloofs­over­tui­ging, verleend aan hen die in interdio­ce­saan of lan­de­lijk ver­band opmer­ke­lijke ver­diensten hebben geleverd voor geloof, Kerk of maat­schap­pij.

Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote (Equites), kan aan­ge­vraagd wor­den voor degenen die zich interdio­ce­saan of lan­de­lijk bij­zon­der ver­dienste­lijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk en maat­schap­pij. Commandeur in de Orde van de H. Gregorius de Grote, voor degene die zich op bui­ten­ge­wone wijze ver­dienste­lijk heeft gemaakt voor geloof en/of Kerk en maat­schap­pij, waar­van de bete­ke­nis zich uitstrekt tot kerkprovinciaal of lan­de­lijk niveau (Commendatores).

Criteria rid­der­schap

 1. Rooms-Katho­lie­ken en niet Rooms-Katho­lie­ken
 2. Lande­lijk of interdio­ce­saan ver­band bij­zon­der ver­dienste­lijk gemaakt voor geloof en/of Kerk en maat­schap­pij

Criteria commandeur­schap

 1. Bete­ke­nis van de ver­diensten strekken zich minstens op interdio­ce­saan of lan­de­lijk niveau uit
 2. Of als be­vor­de­ring na toegekend rid­der­schap

Pau­se­lijke zegen

Wanneer katho­lie­ken niet in staat zijn om de paus te ont­moe­ten, kunnen zij een pau­se­lijke zegen (benedictio papalis) aan­vra­gen in de vorm van een do­cu­ment. Deze zegen kan aan­ge­vraagd wor­den bij per­soon­lijke hoogtijgebeur­te­nissen zoals doopsel, communie, vormsel, huwe­lijk en huwe­lijksjubilea, of bij parochiële gelegen­he­den en jubilea daar­van.

Criteria

 1. Mensen/zaken waarover de zegen gegeven wordt, dienen Rooms-Katho­liek te zijn;
 2. De zegen wordt niet verleend aan over­le­de­nen, dieren of mate­rië­le voorwerpen;
 3. De zegen wordt niet verleend ter gelegen­heid van iemand geboorte, over­lij­den of gebeur­te­nissen uit het verle­den.


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose