Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Aanstelling

Gedragscode

Besturencursus

Onderscheidingen

Veiligheid

Contact

Contactpersoon onderscheidingen:

Contactpersoon algemeen:

Vrijwilligers - Aanstelling

gepubliceerd: donderdag, 13 juni 2019

De aan­stel­ling van een vrij­wil­li­ger in een bepaalde functie vindt door­gaans plaats doordat reeds actieve vrij­wil­li­gers nieuwe vrij­wil­li­gers en­thou­siast weten te maken zich ook in te zetten. Dit betekent vaak dat een toet­sing van de geschikt­heid van de nieuwe vrij­wil­li­ger pas blijkt tij­dens het uit­voeren van het werk.

In som­mi­ge gevallen is het van belang dat vrij­wil­li­gers offi­cieel voor hun functie wor­den aan­ge­steld. In dat geval is een gesprek met de pastoor en/of een gedele­geerde van het bestuur nood­za­ke­lijk. In dit gesprek kan de geschikt­heid van de kan­di­daat wor­den bekeken. Door­gaans betreft dit functies binnen het pa­ro­chie­bestuur, of in het pas­to­raat aan kwets­ba­re doel­groepen zoals kin­de­ren, jon­ge­ren en zieken.

Voor bestuurs­func­ties geldt dat er een benoe­ming door de bis­schop moet wor­den aan­ge­vraagd. Hier­voor kunt u terecht onder benoe­mingen.

Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor vrij­wil­li­gers werk­zaam op ver­schil­lende terreinen, is een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) nood­za­ke­lijk. De VOG wordt door de pa­ro­chie zelf aan­ge­vraagd.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose