Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Contact

De vitaliteitscan kan samen met een visie­document over de kerkgebouwen gestuurd worden aan de heer M. van der Knaap, staf­medewerker Kerkopbouw en secretaris van de Diocesane Commissie Regiovorming en Kerkopbouw van ons bisdom:

Vitaliteitscan

gepubliceerd: maandag, 18 juni 2018

Anders in de toekomst

In november 2016 verscheen de gespreksnotitie: “Kerk in een verander(en)de samenleving”. De Kerk gaat door. Zij zal anders en kleiner zijn in de toekomst, maar zij zal er zijn! Met nieuwe moge­lijk­he­den, nieuwe kansen. Dat is onze missio­naire opdracht.

We zien daarbij een netwerk van vitale knoop­punten in ons bisdom ontstaan van waaruit nieuwe vormen van missionering en evan­ge­li­sa­tie gestalte kunnen krijgen. Tegelijk is duidelijk dat die vitaliteit niet op alle locaties gerealiseerd kan worden. Er moet wel iets gebeuren.1 Voor onze toekomstige generatie. Zodat zij in staat zijn zich primair te kunnen richten op de kernmissie van onze Kerk: Het Evangelie uit te dragen en verstaanbaar te maken in onze tijd (vgl. Mat. 16,15).2

Kijkend naar de realiteit

Kijkend naar de realiteit vragen wij pastoors en besturen om naar hun parochie­ver­band te kijken. Hoe zien uw geloofs­ge­meen­schappen eruit? Hoeveel kerk­gangers zijn er in de weekenden? Hoe missio­nair is zij? Uit welke leeftijds­groepen is zij opgebouwd? Daarbij is het belangrijk dat we een geloofs­ge­meen­schap niet te snel identificeren met een kerk­ge­bouw of het geografische gebied. Een geloofs­ge­meen­schap heeft een gebouw nodig, maar ìs geen gebouw. De eerste vraag is dan ook niet: hoe kunnen we zoveel mogelijk van onze bestaande voorzieningen behouden, maar wat heeft onze gemeen­schap nodig aan ruimtes en moge­lijk­he­den? Ruimtes voor kleine groepen om samen te komen voor schriftlezing en gebed, voor catechese, caritas, jon­ge­ren­werk, ouderenzorg etc. En natuurlijk vooral een kerkruimte om te vieren.3

In de praktijk zien we regelmatig dat kerk­besturen hun kerk­ge­bouw(en) graag zo lang mogelijk willen behouden. Dat is begrijpelijk, we weten vaak niet wat de H. Geest van plan is. We zijn echter ook door God geroepen om op Hem te vertrouwen, te durven loslaten, waarbij God ook in de toekomst zal voorzien.

Het samenbrengen van geloofs­ge­meen­schappen

Het is belangrijk dat pastoors en besturen hier beleid op ontwikkelen. Wanneer men een kerk­ge­bouw sluit, omdat er geen moge­lijk­heid meer bestaat de kerk nog open te houden, is een kerk­bestuur in de praktijk meestal te laat. Op zo een moment kan er niet meer worden toegegroeid naar één gemeen­schap. De mensen zijn er niet op voorbereid om toe te groeien naar één geloofs­ge­meen­schap en hebben niet kunnen wennen aan de nieuwe situatie. De praktijk leert ons dat de gelovigen van de sluitende kerk zich teveel “gast” voelen in de andere kerk en vervolgens niet meer komen. Wij vragen daarom aan pastoors en besturen niet te wachten tot het laatste moment, maar om een visie te ontwikkelen over hoe zij de geloofs­ge­meen­schappen willen samenbrengen en welke kerk­ge­bouwen zij daarvoor nodig denken te hebben.

De vitaliteitscan

Vanwege die reden heeft het bisdom door middel van de gespreksnotitie parochie­besturen zeven vitaliteitscriteria gegeven om de eigen, lokale situatie mee te evalueren.4 Parochie­besturen hebben hier het afgelopen jaar zeer positief op gereageerd. Tegelijkertijd hebben wij ook gemerkt dat er behoefte is aan een nog concreter instrument om de vitaliteit van de parochies in beeld te kunnen brengen. Het bisdom heeft daarom op basis van de vitaliteitscriteria een zogenaamde “vitaliteitscan” ontwikkeld. Via deze scan wordt er gekeken naar drie aspecten van de geloofs­ge­meen­schappen: het pastoraat, de kenmerken van de kerk­ge­bouwen en de financiële situatie. Voor ieder onderdeel volgt er per geloofs­ge­meen­schap een “uitkomst”. In de vitaliteitscan is vervolgens een overzicht opgenomen dat een beeld zou moeten geven over de sterke en zwakke punten van de geloofs­ge­meen­schappen.

De uitslag van deze vitaliteitscan is niet bepalend. Het is aan het parochie­bestuur om conclusies te trekken en een visie over de geloofs­ge­meen­schappen met de betreffende kerk­ge­bouwen te ontwikkelen.5 Uw visie, conclusies en de uitkomst van uw vitaliteitscan vormen de basis om uw machtigingsaanvraag te beoordelen.6 Het bisdom wil er zeker van zijn dat investeringen duurzaam worden gedaan. De vitaliteitscan is op deze website te downloaden.

Excel

De vitaliteitscan bestaat uit een Excel bestand waarbij (per kerk) gegevens over het gehele samen­wer­kings­ver­band of de gefuseerde parochie ingevuld kunnen worden. Om de gegevens te verzamelen is er ook een vragenlijst (pdf) be­schik­baar die per kerk ingevuld kan worden. Een locatieraad, of andere mensen die kennis hebben van de lokale situatie kunnen deze vragenlijst uitprinten en handmatig invullen. De gegevens dienen dan vervolgens door het bestuur verwerkt te worden in de vitaliteitscan.

De vitaliteitscan kan samen met een visie­document over de kerk­ge­bouwen gestuurd worden aan de heer M. van der Knaap, staf­mede­wer­ker Kerkopbouw en secretaris van de Diocesane Commissie Regio­vor­ming en Kerkopbouw (DCRK) van ons bisdom:

________________________________________

Noten

  1. Kerk in een verander(en)de samenleving, pag. 5
  2. Kerk in een verander(en)de samenleving, pag. 2
  3. Kerk in een verander(en)de samenleving, pag. 3
  4. Kerk in een verander(en)de samenleving, pag. 7-9
  5. Kerk in een verander(en)de samenleving, pag. 9. [De term ‘gebouwenplan’ kan in deze context een verkeerde suggestie wekken. In dit geval bedoelen wij niet een meer-jaren-onderhoudsplan van uw kerk­ge­bouwen. Wellicht is het beter om te spreken van een ‘visie­do­cu­ment kerk­ge­bouwen’ als antwoord van het bestuur op de vitaliteitscan. Hierin staat vermeld wat uw conclusies en voornemens zijn met betrekking tot het samenbrengen van de geloofs­ge­meen­schappen en het eventueel moeten sluiten van kerk­ge­bouwen.]
  6. Kerk in een verander(en)de samenleving, pag. 10


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose