Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Contact

  • 023-5112600, algemeen Secretariaat

Personeelszaken

De functie van staffunctionaris personeelszaken wordt voorlopig waargenomen door

  • Vicaris-generaal mgr. dr. B.J. Putter

Personeels- en salarisadministratie

Personeelszaken

gepubliceerd: dinsdag, 14 januari 2020

De afdeling personeels­zaken is verant­woor­de­lijk voor de voor­be­rei­ding, uit­voe­ring en admi­ni­stra­tieve ver­wer­king van alle aan­stel­lingen, benoe­mingen en ont­slagen van pries­ters, diakens, pas­to­raal werk(st)ers en cate­chisten in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, en voor een goede nale­ving van de daarvoor vast­ge­stelde pro­ce­dures. Pries­ters kunnen bij de afdeling ook het ‘celebret’ aan­vra­gen.

U kunt bij de afdeling personeels­zaken terecht voor alle vragen op het terrein van aan­stel­ling, rechtspositie en super­vi­sie be­tref­fen­de het personeel met een wij­ding of zen­ding.

Personeel in dienst van een pa­ro­chie kan on­der­schei­den wor­den in personeel met een wij­ding/zen­ding (het pas­to­rale personeel) en het onder­steunend personeel. Al deze personen (met uit­zon­de­ring van de pries­ters en een aantal diakens) hebben een arbeids­con­tract waarin de afspraken staan genoemd be­tref­fen­de salariëring, verlof, etc.

Voor het aan­ne­men van onder­steunend personeel in dienst van de pa­ro­chie, of van andere ker­ke­lijke in­stel­lingen, is toestem­ming van de bis­schop beno­digd. Meer in­for­ma­tie hierover vindt u onder het menu machti­gingen.

Spe­ci­fie­ke in­for­ma­tieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose