Bisdom Haarlem-Amsterdam


Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - Personeel

gepubliceerd: dinsdag, 26 juni 2018

Aan­stel­ling van personeel in dienst van de ker­ke­lijke rechts­personen

Attentie! Aan het invullen van dit aan­vraag­for­mu­lier gaat een beleids­afwe­ging van uw voor­ne­men vooraf. Dit heeft als doel te voor­ko­men dat aan uw zijde veel voor­werk gedaan wordt, terwijl nog niet dui­de­lijk is of de aan­stel­ling van personeel past binnen het beleid van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Daarom verzoeken wij u vrien­de­lijk eerst het formulier Beleids­afwe­ging voor­ne­men in te vullen. Dit geldt ook voor het aan­bren­gen van wijzi­gingen in reeds lopende arbeids­over­een­komsten. Voor dit type bestuurshan­de­lin­gen is altijd een machti­ging vereist. De drempel van € 10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing.

Heeft u het formulier beleids­afwe­ging voor­ne­men reeds ingezon­den en een po­si­tie­ve terug­kop­pe­ling ont­van­gen met de uit­no­di­ging machti­ging aan te vragen voor het aanstellen van personeel in dienst van de ker­ke­lijke rechts­persoon, dan nodigen wij u van harte uit het formulier hier­on­der in te vullen.

Wij verzoeken u vrien­de­lijk het aan­vraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te onder­te­ke­nen, in te scannen en per mail toe te zen­den aan: machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Ook is het moge­lijk om het ingevulde aan­vraag­for­mu­lier per post te verzen­den naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, t.a.v. ‘Coördinator machti­gingen’, Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem.

NB: wanneer sprake is van een ont­slag­over­een­komst dient even­eens een bis­schop­pe­lijke machti­ging te wor­den aan­ge­vraagd (artikel 53, lid 1 sub c, 'over­een­kom­sten bezwarend voor de pa­ro­chie')

 Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose