Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - Monument

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Het plaatsen c.q. afvoeren dan wel het al dan niet instemmen met een (voorge­no­men) besluit tot plaat­sing c.q. afvoe­ring van een gebouw of ander eigendom van de pa­ro­chie op een monu­menten­lijst van een bur­ger­lijke over­heid.

Attentie! In principe prefereert het bisdom niet dat ker­ke­lijke objecten op een monu­menten­lijst geplaatst wor­den. Wenst u deze pro­ce­dure toch in te gaan, dan gaat aan het invullen van dit aan­vraag­for­mu­lier een beleids­afwe­ging van uw voor­ne­men vooraf. Dit heeft als doel te voor­ko­men dat aan uw zijde veel voor­werk gedaan wordt om de plannen te onder­bou­wen, terwijl nog niet dui­de­lijk is of deze passen binnen het beleid van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Daarom verzoeken wij u vrien­de­lijk eerst het formulier Beleids­afwe­ging voor­ne­men in te vullen. Voor dit type bestuurshan­de­lin­gen is altijd een machti­ging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing.

Heeft u het formulier beleids­afwe­ging voor­ne­men reeds ingezon­den en een po­si­tie­ve terug­kop­pe­ling ont­van­gen met de uit­no­di­ging de bis­schop­pe­lijke machti­ging aan te vragen, dan nodigen wij u van harte uit het formulier hier­on­der in te vullen.

Be­lang­rijk: Een bezwaar­schrift tegen een monu­ment­aan­wij­zing dient binnen zes weken na bekendma­king van het besluit te wor­den inge­diend. Indien binnen die termijn van zes weken nog niet dui­de­lijk is of u wel of niet kunt instemmen met de monu­menten­aan­wij­zing, dient u een pro forma bezwaar­schrift in te dienen. Het bisdom kan u desgewenst doorver­wij­zen naar een juri­dische des­kun­dige die u hierbij behulp­zaam kan zijn.

Wij verzoeken u vrien­de­lijk het aan­vraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te onder­te­ke­nen, in te scannen en per mail toe te zen­den aan: machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Ook is het moge­lijk om het ingevulde aan­vraag­for­mu­lier per post te verzen­den naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, t.a.v. “Coördinator machti­gingen”, Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose