Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - (Ver)huur

gepubliceerd: woensdag, 21 juni 2023

Vestigen van beperkte rechten, verpan­den, verhuur/pacht, bruikleen/gebruik van onroerende zaken of roerende zaken met een bij­zon­dere waarde.

Attentie! Aan het invullen van dit aan­vraag­for­mu­lier gaat een beleids­afwe­ging van uw voor­ne­men vooraf. Dit heeft als doel te voor­ko­men dat aan uw zijde veel voor­werk gedaan wordt om de plannen te onder­bou­wen, terwijl nog niet dui­de­lijk is of de plannen passen binnen het beleid van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Daarom verzoeken wij u vrien­de­lijk eerst het formulier Beleids­afwe­ging voor­ne­men in te vullen. Voor dit type bestuurshan­de­lin­gen is altijd een machti­ging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing.

Heeft u het formulier beleids­afwe­ging voor­ne­men reeds ingezon­den en een po­si­tie­ve terug­kop­pe­ling ont­van­gen met de uit­no­di­ging het formulier ves­tigen van beperkte rechten, verpan­den, verhuur/pacht, bruikleen/gebruik van onroerende zaken of roerende zaken met een bij­zon­dere waarde in te vullen, dan nodigen wij u van harte uit het formulier hier­on­der in te vullen.

  • Het verhuur­pro­ces dient zorg­vul­dig, objec­tief, transparant en toets­baar te verlopen. Dit betekent dat het be­lang­rijk is dat u gebruikmaakt van een externe vast­goed­ad­vi­seur (bv. een make­laar) die niet alleen zijn eigen zake­lijke net­werk bena­dert, maar het object ook breed en transparant in de markt te huur zet met gebruik van de gang­ba­re marke­tingkanalen zoals Funda, af­han­ke­lijk van de po­ten­tie van het object;
  • Een ge­kwa­li­fi­ceerde taxateur niet zijnde uw vast­goed­ad­vi­seur dient voor­af­gaand aan het vaststellen van het verhuur­be­drag een taxatie­rap­port op te stellen van het object.
  • Het af­ge­spro­ken verhuur­be­drag dient markt­con­form te zijn, waarbij het verhuur­be­drag in ieder geval niet lager mag zijn dan de taxatie­waarde.

Wij verzoeken u vrien­de­lijk het aan­vraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te onder­te­ke­nen, in te scannen en per mail toe te zen­den aan: machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Ook is het moge­lijk om het ingevulde aan­vraag­for­mu­lier per post te verzen­den naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, t.a.v. “Coördinator machti­gingen”, Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem. Het ondertekende formulier zal door ons be­oor­deeld wor­den.

Verzeke­ringen

Onder het ves­tigen van beperkte rechten valt ook het afsluiten van de verzeke­ringen, zoals die van de gebouwen. Om premie te besparen wordt vaker de zoge­naamde VORK-clausule voor­ge­steld. Bij een derge­lijke clausule wordt de maximale dek­king verlaagd, waarbij bij schade wordt ver­goed tot aan het overeenge­ko­men maximale bedrag. In het kader van de bespre­kingen daarover met Donatus heeft de bis­dom­staf besloten om voor kerk­ge­bouwen, waarvoor geen besluit tot herbestem­ming is geno­men, de minimale dek­king te bepalen op 80% van de her­bouw­waarde. Toepas­sing van een lagere VORK is in die gevallen dan ook niet toe­ge­staan.

Nood­op­vang van vluch­te­lingen

Voor nood­op­vang van met name Oekraïense vluch­te­lingen is een bericht ge­pu­bli­ceerd met in­for­ma­tie en downloadlinks naar do­cu­menten (stappen­plan, model over­een­komst, handlei­ding, enz.):Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose