Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - (Ver)bouw

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Bouwen, her­stel­len of ver­bou­wen van onroerende zaken of roerende zaken met een bij­zon­dere waarde.

Attentie! Aan het invullen van dit aan­vraag­for­mu­lier gaat een beleids­afwe­ging van uw voor­ne­men vooraf. Dit heeft als doel te voor­ko­men dat aan uw zijde veel voor­werk gedaan wordt om de plannen te onder­bou­wen, terwijl nog niet dui­de­lijk is of de plannen passen binnen het beleid van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Daarom verzoeken wij u vrien­de­lijk eerst het formulier Beleids­afwe­ging voor­ne­men in te vullen.

Heeft u het formulier beleids­afwe­ging voor­ne­men reeds ingezon­den en een po­si­tie­ve terug­kop­pe­ling ont­van­gen met de uit­no­di­ging het aan­vraag­for­mu­lier bouwen, her­stel­len of ver­bou­wen van onroerende zaken of roerende zaken met een bij­zon­dere waarde in te vullen, dan nodigen wij u van harte uit het formulier hier­on­der in te vullen.

Wij verzoeken u vrien­de­lijk het aan­vraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te onder­te­ke­nen, in te scannen en per mail toe te zen­den aan: machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Ook is het moge­lijk om het ingevulde aan­vraag­for­mu­lier per post te verzen­den naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, t.a.v. “Coördinator machti­gingen”, Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem.

Res­tau­ra­ties aan gebouwen zijn onveran­de­lijk een materieel deel van de pa­ro­chie ex­ploi­tatie. Ook op dit onder­deel verzoeken wij u kri­tisch te kijken naar de nood­za­ke­lijk­heid van res­tau­ra­ties dan wel ver­bou­wingen in het lopende jaar. Als bisdom zullen wij verzoeken tot bis­schop­pe­lijke machti­gingen voor res­tau­ra­ties en ver­bou­wingen ook gron­dig toetsen aan urgentie en nood­za­ke­lijk­heid.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose