Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

  • Bisdom Haarlem-Amsterdam
    t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
    Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen - Begraafplaats

gepubliceerd: donderdag, 4 oktober 2018

Afwijken van begraaf­plaatsregle­ment, aanleggen, uitbrei­den en sluiten van begraaf­plaatsen en columbaria

Uw bestuur wil een han­de­ling uit­voeren waarvoor afgeweken moet wor­den van het goedge­keurde begraaf­plaatsregle­ment (bijv. het afgeven van graf­rechten voor een lan­gere periode dan in het regle­ment staat) of uw bestuur wil een begraaf­plaats of columbarium aanleggen, uitbrei­den of sluiten. Wij nodigen u van harte uit om dit aan­vraag­for­mu­lier voor een machti­ging in te vullen. Voor dit type bestuurshan­de­lin­gen is altijd een machti­ging vereist. De drempel van €10.000,-- incl. BTW is voor dit type machti­ging niet van toepas­sing. 

Wij verzoeken u vrien­de­lijk het aan­vraag­for­mu­lier in te vullen, af te drukken, te onder­te­ke­nen, in te scannen en per mail toe te zen­den aan: machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Ook is het moge­lijk om het ingevulde aan­vraag­for­mu­lier per post te verzen­den naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, t.a.v. “Coördinator machti­gingen”, Postbus 1053, 2001 BB Haar­lem. Het onder­te­kende formulier zal door ons be­oor­deeld wor­den.

Over het begraaf­plaatsregle­ment:
Het canoniek recht vereist dat passende normen be­tref­fen­de gedrags­regels op de kerkhoven vast wor­den gelegd (canon 1243). Hiertoe hebben de Neder­landse bis­schop­pen ieder voor hun bisdom een modelregle­ment vast­ge­steld. Pa­ro­chies en ker­ke­lijke in­stel­lingen die een begraaf­plaats ex­ploi­teren kunnen aan de hand van dit model hun eigen regle­ment opstellen c.q. aanpassen. Het eigen begraaf­plaatsregle­ment moet ter goed­keu­ring voor­ge­legd wor­den aan de bis­schop. Voor (een­ma­lig) afwijken van het goedge­keurde begraaf­plaatsregle­ment moet een bis­schop­pe­lijke machti­ging wor­den aan­ge­vraagd.

  • Model begraaf­plaatsregle­ment
  • Stuur voor goed­keu­ring uw concept regle­ment, de datum van goed­keu­ring door uw bestuur en de eventuele datum van wijzi­ging door uw bestuur op. Het regle­ment wordt pas de­fi­ni­tief na goed­keu­ring door de bis­schop. De datum van dit decreet moet in het regle­ment wor­den vermeld.


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose