Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

 • Bisdom Haarlem-Amsterdam
  t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
  Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Parochies, PCI’s en andere rechts­personen

In het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.-K. Kerk in Nederland, dat geldt voor alle parochies, wordt in artikel 53 voorzien dat een parochie­bestuur een voor­af­gaande schriftelijke machtiging nodig heeft van de bisschop voor handelingen die de grenzen van het gewone beheer te buiten gaan. Het stellen van deze daden zonder deze machtiging te hebben ontvangen, betekent een schending van het Canoniek Recht. Dit heeft per­soon­lijke aansprakelijkheid van de bestuurders tot gevolg.

Voor al deze handelingen (zie onderstaande aanvraag­for­mu­lieren) is altijd vooraf een bisschoppelijke machtiging vereist. Een uitzondering hierop zijn de handelingen die vallen onder het formulier 'Verbouw'. Voor deze handelingen is een machtiging vereist indien de totale (bruto) kosten van een verbouwing (incl. voor­be­rei­dings­kos­ten) hoger zijn dan €10.000,= incl. BTW. Deze drempel van €10.000,= incl. BTW is tevens van toepassing bij andere uitgaven die niet op de door het bisdom goedgekeurde begroting staan. Denkt u hierbij aan de aanschaf van roerend goed, een speciale ac­ti­vi­teit of project. 

Daarnaast is ook een machtiging nodig voor de aan­stel­ling van personeel (artikel 54) en voor de oprichting van een burgerlijke rechts­persoon (artikel 58).

Datzelfde geldt voor de (I)PCI’s op grond van artikel 18 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)Parochiële Caritasin­stel­ling in de Neder­landse R.-K. Kerkprovincie.

Voor andere (kerkelijke) rechts­personen gelden de Algemene Bepalingen voor Kerkelijke Rechts­personen en Katho­lie­ke burgerlijke Rechts­personen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland, waarin in geval van een publieke kerkelijke rechts­persoon artikel 21 dit bepaalt, dan wel de eigen statuten hieromtrent voor­schriften geven.

Aanvraag­for­mu­lieren

Uw machtigingsaanvraag betreft:

 • Vermogen
  Wijziging in de bestemming van het vermogen
 • Nalaten­schap
  Aannemen of verwerpen van erf­stel­lingen, legaten, schenkingen met een last of fundaties, alsmede het doen van schenkingen
 • Lening
  Verstrekken en aangaan van geldleningen waaronder het hypothecair belasten van registergoederen
 • (Ver)bouw
  (totale kosten incl. BTW zijn hoger dan €10.000,=)
  Bouwen, herstellen of verbouwen van onroerende zaken of roerende zaken met een bijzondere waarde
 • (Ver)koop
  Verkrijgen, aan de bestemming onttrekken, vervreemden of afbreken van onroerende zaken of roerende zaken met een bijzondere waarde
 • (Ver)huur
  Vestigen van beperkte rechten, verpanden, verhuur/pacht, bruikleen/gebruik van onroerende zaken of roerende zaken met een bijzondere waarde
 • Begraaf­plaats
  Afwijken van begraaf­plaatsreglement, aanleggen, uitbreiden en sluiten van begraaf­plaatsen en columbaria
 • Juridisch kader
  Voeren van processen als eiser, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidingsgerechten en het aangaan van dadingen
 • Monument
  Plaatsen c.q. afvoeren dan wel het al dan niet instemmen met een (voorgenomen) besluit tot plaatsing c.q. afvoering van een gebouw of ander eigendom op een monumentenlijst van een burgerlijke overheid
 • Personeel
  Aanstelling van personeel in dienst van de kerkelijke rechts­personen
 • Overig
  Overige verzoeken zoals het ter goedkeuring voorleggen van een beleggingsstatuut, het aanvragen van een subsidie, het oprichten van een burgerlijke stichting, etc.


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose