Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Informatie

Stuurt u de ingevulde formulieren uitgeprint, ondertekend door de vertegenwoordigers van de instelling (voorzitter en secretaris) en ingescand (of per digitale foto) naar:

Indien digitaal insturen geen optie is, stuurt u alle stukken dan per post naar ons postbusadres:

 • Bisdom Haarlem-Amsterdam
  t.a.v. mw. L. Romijn, Coördinator Machtigingen,
  Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met:

Machtigingen

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Pa­ro­chies, PCI’s en andere rechts­personen

In het Alge­meen Regle­ment voor het bestuur van een pa­ro­chie van de R.-K. Kerk in Neder­land, dat geldt voor alle pa­ro­chies, wordt in artikel 53 voor­zien dat een pa­ro­chie­bestuur een voor­af­gaande schrifte­lijke machti­ging nodig heeft van de bis­schop voor han­de­lin­gen die de grenzen van het gewone beheer te buiten gaan. Het stellen van deze daden zon­der deze machti­ging te hebben ont­van­gen, betekent een schen­ding van het Canoniek Recht. Dit heeft per­soon­lijke aansprake­lijk­heid van de be­stuur­ders tot gevolg.

Voor al deze han­de­lin­gen (zie on­der­staan­de aan­vraag­for­mu­lieren) is altijd vooraf een bis­schop­pe­lijke machti­ging vereist. Een uit­zon­de­ring hierop zijn de han­de­lin­gen die vallen onder het formulier 'Verbouw'. Voor deze han­de­lin­gen is een machti­ging vereist indien de totale (bruto) kosten van een ver­bou­wing (incl. voor­be­rei­dings­kos­ten) hoger zijn dan € 10.000,= incl. BTW. Deze drempel van € 10.000,= incl. BTW is tevens van toepas­sing bij andere uitgaven die niet op de door het bisdom goedge­keurde begro­ting staan. Denkt u hierbij aan de aanschaf van roerend goed, een speciale ac­ti­vi­teit of project.

Indien het rechtshan­de­lin­gen betreft waar­mee een bedrag van € 200.000,-- of hoger gepaard gaat, dient het voorstel voor­ge­legd te wor­den aan de Raad voor Econo­mische Aangelegen­he­den (REA) van het bisdom en aan het Ka­the­drale Kapit­tel. Beide gremia dienen toestem­ming te geven voor de rechtshan­de­ling, alvorens een bis­schop­pe­lijke machti­ging kan wor­den verleend. Voordat deze toestem­ming kan wor­den gevraagd, dient alle beno­digde in­for­ma­tie formeel inge­diend te zijn bij het bisdom. Houdt u reke­ning met een lan­gere ver­wer­kings­tijd (+ 2-4 weken) bij aan­vra­gen waarvoor REA en Ka­the­draal Kapit­tel toestem­ming dienen te verlenen.

Een machti­ging is tevens nodig voor de aan­stel­ling van personeel (artikel 54) en voor de oprich­ting van een bur­ger­lijke rechts­persoon (artikel 58).

Datzelfde geldt voor de (I)PCI’s op grond van artikel 18 van het Alge­meen Regle­ment voor het bestuur van een (inter)Parochiële Caritasin­stel­ling in de Neder­landse R.-K. Kerk­pro­vin­cie.

Voor andere (ker­ke­lijke) rechts­personen gel­den de Algemene Bepa­lin­gen voor Ker­ke­lijke Rechts­personen en Katho­lie­ke bur­ger­lijke Rechts­personen in de R.-K. Kerk­pro­vin­cie in Neder­land, waarin in geval van een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon artikel 21 dit bepaalt, dan wel de eigen statuten hier­om­trent voor­schriften geven.

Aanvraag­for­mu­lieren

Uw machti­gingsaan­vraag betreft:

 • Vermogen
  Wijzi­ging in de bestem­ming van het vermogen
 • Nalaten­schap
  Aannemen of verwerpen van erf­stel­lingen, legaten, schen­kingen met een last of fundaties, alsmede het doen van schen­kingen
 • Lening
  Ver­strek­ken en aan­gaan van geldle­ningen waar­on­der het hypothecair belasten van registergoe­de­ren
 • (Ver)bouw
  (totale kosten incl. BTW zijn hoger dan € 10.000,=)
  Bouwen, her­stel­len of ver­bou­wen van onroerende zaken of roerende zaken met een bij­zon­dere waarde
 • (Ver)koop
  Verkrijgen, aan de bestem­ming ont­trek­ken, vervreem­den of afbreken van onroerende zaken of roerende zaken met een bij­zon­dere waarde
 • (Ver)huur
  Vestigen van beperkte rechten, verpan­den, verhuur/pacht, bruikleen/gebruik van onroerende zaken of roerende zaken met een bij­zon­dere waarde
 • Begraaf­plaats
  Afwijken van begraaf­plaatsregle­ment, aanleggen, uitbrei­den en sluiten van begraaf­plaatsen en columbaria
 • Juri­disch kader
  Voeren van processen als eiser, het opdragen van geschillen aan de beslis­sing van schei­dings­gerechten en het aan­gaan van dadingen
 • Monu­ment
  Plaatsen c.q. afvoeren dan wel het al dan niet instemmen met een (voor­ge­no­men) besluit tot plaat­sing c.q. afvoe­ring van een gebouw of ander eigendom op een monu­menten­lijst van een bur­ger­lijke over­heid
 • Personeel
  Aan­stel­ling van personeel in dienst van de ker­ke­lijke rechts­personen
 • Overig
  Overige verzoeken zoals het ter goed­keu­ring voorleggen van een beleg­gingsstatuut, het aan­vra­gen van een subsidie, het oprichten van een bur­ger­lijke stich­ting, etc.


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose