Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ledenadministratie - Algemene Verordening Gegevensbescherming

gepubliceerd: dinsdag, 4 juni 2019

‘De Algemene veror­dening Gege­vens­be­scher­ming is een Europese veror­dening welke het be­scher­men van na­tuur­lijke personen bij de ver­wer­king van hun per­soons­ge­ge­vens tot doel heeft. Deze bescher­ming is in de Europese grondwet vast­ge­legd (art.8, lid 1, ‘Handvest’ en art. 16, lid 1 VWEU). De veror­dening beoogt bij te dragen aan een veilige en vrije econo­mische unie. Zij is van kracht per 25 mei 2018.

Met ingang van deze veror­dening gel­den ook voor de ker­ke­lijke in­stel­lingen behorende tot de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, en dus ook behorende tot het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, stren­gere regels be­tref­fen­de de omgang met per­soons­ge­ge­vens. Het Alge­meen Regle­ment Bescher­ming Per­soons­ge­ge­vens geeft de be­lang­rijk­ste in­for­ma­tie. Iedere in­stel­ling wordt geacht een Register van beveili­gingsinci­denten en datalekken bij te hou­den. Deze kan wor­den opge­vraagd door de Autori­teit Persoons­ge­ge­vens. Het ‘Model­re­gis­ter van beveili­gingsinci­denten en datalekken’ kunt u gebruiken om de inci­denten in uw in­stel­ling bij te hou­den. Voor de vrij­wil­li­gers kunt u het formulier ‘Meldprotocol datalekken’ voor uw eigen in­stel­ling invullen.

De meest recente in­for­ma­tie vindt u op www.rkkerk.nl/avg. Voor overleg kunt u contact opnemen met het bisdom.

Downloads

Regle­ment en handlei­dingen met prak­tische in­for­ma­tie vindt u hier­on­der:

 1. Prak­tische handlei­ding Audio-Video (pdf)
 2. Prak­tische handlei­ding Beveili­gingscameras (pdf)
 3. Prak­tische handlei­ding E-mail_en_digitale_bestan­den (pdf)
 4. Prak­tische handlei­ding Foto’s (pdf)
 5. Prak­tische handlei­ding Pa­ro­chie­blad (pdf)
 6. Prak­tische handlei­ding Pa­ro­chie­web­si­te (pdf)
 7. Prak­tische handlei­ding Begraaf­plaats­ad­mi­ni­stra­tie (pdf)
 8. Prak­tische handlei­ding Bewaar­ter­mijnen (pdf)
 9. Prak­tische handlei­ding Privacy werk­ge­ver­schap (pdf)
 10. Prak­tische handlei­ding voor pa­ro­chie­secre­ta­riaat (pdf)
 11. Handlei­ding datalekken R.-K. pa­ro­chies (pdf)
 12. Meldprotocol datalekken (pdf)


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose