Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Personeels- en Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - Rekenplicht

gepubliceerd: maandag, 14 december 2020

Pa­ro­chies en PCI’s zijn door de Bis­schop opgericht bij decreet. Voor deze ker­ke­lijke in­stel­lingen is het Alge­meen regle­ment voor het bestuur van een pa­ro­chie en het Alge­meen regle­ment voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasin­stel­ling lei­dend. Bij benoe­ming verbindt het Bestuurslid zich aan dit beleid.

Conform het Alge­meen Regle­ment is het bestuur verplicht verantwoor­ding af te leggen over haar beheer en rekenplicht.

Dit betekent dat het bestuur:

  • vraagt om bis­schop­pe­lijke toestem­ming voor han­de­lin­gen die het dage­lijks bestuur van een pa­ro­chie te buiten gaan,
  • voor 1 de­cem­ber van ieder jaar een begro­ting van alle in­kom­sten en uitgaven van het volgende kalen­der­jaar indient,
  • en voor 1 mei de Reke­ning en Verantwoor­ding over het voor­gaand kalen­der­jaar indient bij het bisdom.

De goed­keu­ring van de reke­ning en verantwoor­ding strekt het bestuur tot décharge voor het beheer over het afgelopen dienst­jaar.

Voor de aanleve­ring van de begro­ting en de jaarreke­ning wor­den door het bisdom templates ter beschik­king gesteld. Verzoek is om altijd deze templates te gebruiken en altijd de laatste versie. Deze templates bevatten de gewenste gegevens in het juiste format en een aantal dwarscontroles, die het juist invoeren onder­steunen. Tevens zullen deze templates voor meer geautomatiseerde invoer in de toe­komst gebruikt gaan wor­den

Automatise­ring pa­ro­chies

In 2018 is gestart met de intro­duc­tie van de nieuwe automatise­ring voor pa­ro­chies. Lees hierover meer op de speciale pagina:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose