Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Overige Kerkelijke Instellingen

Algemeen

Contact

Algemeen econoom

  • Dhr. T.J. van der Steen MBA

Parochie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Financiële zaken

Personeels- en Salarisadministratie

Secretariaat

FinanciŽle zaken - Beleggen

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Binnen het finan­cieel beleid van iedere ker­ke­lijke rechts­persoon kan het beleggen van vermogen een onder­deel zijn. Het kan een hulp­mid­del zijn om de nagestreefde doel­stel­lingen te behalen. Er zijn echter ook aanzien­lijke risico’s mee gemoeid, die tot grote vermogensverliezen kunnen lei­den. Het bisdom heeft daarom voor­waar­den opge­steld waar­bin­nen ker­ke­lijk rechts­personen kunnen beleggen. Deze staan ge­for­mu­leerd in de Beleg­gings­voor­schriften Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De be­lang­rijke voor­schriften hieruit hebben betrek­king op het defensieve beleg­gingspro­fiel, vastrentende waar­den, risico sprei­ding alsmede het ethisch en duur­zaam beleggen.

Het Bisdom biedt ker­ke­lijke rechts­personen de moge­lijk­heid aan om te beleggen door deel te nemen aan het R.K. Beheers­fonds Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Binnen dit Beheers­fonds wordt, onder controle van het bisdom, ethisch en duur­zaam belegd door (momen­teel) drie vermogens­be­heer­ders, waar­mee een extra sprei­ding van risico’s wordt bewerkstelligd.

Door het bun­de­len van vermogens zijn risico sprei­ding en betere vermogensbeheer service en tarieven moge­lijk.

Beleggen in het Beheers­fonds kan na het afsluiten van de over­een­komst tot deelne­ming. De eerste inleg bedraagt minimaal € 25.000. U ont­vangt per kwar­taal een rapportage over het verloop en re­sul­taat van de par­ti­ci­pa­tie.

Beleggen / LEI

LEI betekent Legal Entity Identifier. Een LEI is een uniek nummer waar­mee finan­ciële toe­zichth­ou­ders, zoals de Autori­teit Finan­ciële Markten, transacties we­reld­wijd kunnen volgen en kunnen ingrijpen wanneer zij dat nodig vin­den. Het uit­ein­delijke doel is om de finan­ciële markten transparanter te maken, risico’s beter te beheersen en beleg­gers te be­scher­men.

Vanaf 3 januari 2018 moet binnen Europa iedere rechts­persoon die belegt be­schik­ken over een Legal Entity Identifier (LEI). De beleg­gingsin­stel­ling mag vanaf 3 januari 2018 geen beleg­gingsor­ders meer ac­cep­teren en/of uit­voeren van de rechts­persoon die belegt en geen LEI heeft.

Iedere zelf­stan­dige ker­ke­lijke in­stel­ling die belegt, dat wil zeggen die aan­de­len, obligaties en/of derivaten bezit, moet daarom vanaf 3 januari 2018 een LEI hebben. Deze LEI moet zijn aange­le­verd bij de beleg­gingsin­stel­ling waar de portefeuille van de ker­ke­lijke in­stel­ling in beheer is gegeven.

In­for­ma­tie over de aan­vraag pro­ce­dure kan wor­den opge­vraagd bij de controllers van het Bisdom.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose